Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde door den kleinen raad gedurende de maand Juny 1830


Zaturdag den 5 Juny 1830

Verschenen heden:

1. Hagedoorn, van kol 3, verzoekende eenigen tijd buiten de kolonie te mogen werken, daar hij als verwer en glazenmaker, bij de zwakheid zijns ligchaams, meer kon verdienen dan aan het landwerk.
Is toegestaan.

2. van der Groenekan, van kol 3, 14 dagen met verlof naar Utrecht, om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

3. Hagenberg van kol 3, 5 dagen met verlof naar Groningen.
Is toegestaan.

4. Schoenzetters, van kol 3, voor 14 dagen naar 's Gravenhage, tot het verzoeken en afhalen van kindergoed voor de aanstaande bevalling zijner vrouw, bij zijne familie.
Daar dit huisgezin slechts 3 maanden in de kolonie is, heeft men dit verzoek eenigen tijd uitgesteld.

((NB: staat in de kolonistendatabase als Schoensetter, zal in augustus met gezin deserteren))

5. Vrouw Kok, van kol. 3, voor 14 dagen naar Rotterdam.
Is toegestaan.

6. Vrouw De Lange, van kol 3, voor 14 dagen naar Rotterdam.
Is toegestaan, indien hare tuin met 8 dagen schoon is.

7. Vrouw Hartog, naar Dordrecht, voor 14 dagen.
Is toegestaan.

8. van Haften, van kol 2, voor 14 dagen naar Edam.
Is toegestaan.

9. Vrouw Volkering, van kolo 2, verzoekende hare tweede koe weer te hebben, die haar ontnomen was omdat dezelfde in de rogge was gevonden.
Is besloten een wakend oog op hare tegenwoordige koe te houden, en zoo zij daarvoor goed zorgen, zal men dit huisgezin vervolgens eene andere koe weder geven.

10. Arents, ingedeelde bij Willemse in kol 2, verzoekende daar te mogen blijven en niet bij Snijder in kol 1 te worden ingedeeld, gelijk tevoren door deze raad bepaald was.
Is besloten ons aan die bepaling te houden.

11. Cornelis Hoogenberg, van kol 2, zoon van de wed. Hoogenberg, verzoekende, onder goedkeuring zijnen moeder, het ontslag van de kolonie, hebbende hij den ouderdom van 23 jaren bereikt.
12. Vrouw Burks van Wateren, verzoekende het ontslag van de kolonie voor hare dochter Elisabeth Burks, oud 19 jaren, die, met toestemming haren ouders, trouwen zoude met Cornelis Hoogenberg van kolonie no 2.
Zal bij den Heer Directeur der kolonien worden aangevraagd.

In de kantlijn bijgeschreven: Is nu reeds door de Comm. toegestaan. vK


13. Vrouw Staal, van kol 3, verzoekende voor 3 maanden verlof voor haren zoon Jannes, oud 16 jaren, om bij eenen baas te dienen.
Is niet toegestaan, omdat dezen zoon verleden jaar weer te huis is gekomen, na omstreeks 3 jaren, zonder verlof, buiten geweest te zijn.
Daarna verzoekt de vrouw het ontslag van de kolonie voor dezen zoon.
Het huisgezin is zwak, de zoon nog te jong en de ouders reeds bedaagde lieden, de raad kan dit ontslag niet gunstig voordragen.

In de kantlijn bijgeschreven: Ook de direkteur is hier tegen, vK.


14. Vrouw van Duuren van kol 2, klagende dat zij met hare voeding niet toe kom.
Haar is gezegd, dat zij bij goede verdiensten, ook goede uitbetalingen zoude hebben, waardoor zij in staat gesteld zoude worden, eenige voeding te koopen.

15. Keizer van kol 2, verzoekende om eenen ingedeelde, die hem in zijne werkzaamheden behulpzaam zijn kon.
Is besloten, bij hem in te deelen de bestedeling Jan Kaat, thans bij den wijkmeester van Dijk tegenwoordig.

16. Limbroek, van kol 1, verlangende voor 4 weken met verlof te gaan naar Diest, provincie Zuid-braband, om familie te bezoeken.
Om de verheid der reize en de zwakheid des persoons, is dit verlof voor den tijd van 3 weken toegestaan.

17. Gerritsma, van kol 2, verzoekende om zijnen zoon Marten, oud 18 jaren, voor 3 maanden te mogen laten dienen bij eenen boer in Overburen.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 12 Juny 1830

Verschenen heden:

1. Fraterman van kol 3, verzocht om met een jongetje van zes jaar met verlof te gaan naar Heusden.
Is toegestaan.

2. Karst Bremer, ingedeelde bij van Leeuwen, op kol 3, verzocht verlof naar Groningen. ten einde zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

3. Schoenzetters van kol 3, verzocht verlof naar 's Gravenhage om zijne ouders aldaar te bezoeken.
Is toegestaan.

4. Vrouw Wiederholt van kol 2, verzocht met hare dochter voor 8 dagen verlof naar Doesburg om familiezaken te verrigten.
Is toegestaan.

5. Johanna, dochter van den kolonist van Welsum, verzocht met hare zuster verlof naar Zwolle, ten einde te onderzoeken, of er ook brieven van haren broeder gekomen waren, welke in de Oost in dienst was.
Is afgeslagen.

6. Vrouw de Vries van kol 1, verzocht verlof om met hare dochter naar Amsterdam te gaan voor den tijd van acht dagen.
Is alleen toegestaan aan de vrouw en voor hare dochter geweigerd, omdat er zoo veel werk is met vlaswieden en aardappelhakken.

7. Grietje, dochter van de wed. Lutgerink van kol 3, verzocht verlof voor 4 dagen naar Zwolle om aldaar hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

8. Hendrik Plomp van kol 3, verzocht voor 8 dagen verlof naar Amsterdam, om aldaar zijnen ouden vader te bezoeken.
Is toegestaan.

9. Vrouw Strouw, van kol 3, verzocht voor 14 dagen verlof met haar ingedeelde naar Harlingen, om aldaar hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

10. Gerritsma, kolonist of vrijboer op kol 2, verzocht voor twee maanden verlof naar Vriesland om alleen in de hooijerij te gaan werken.
Is toegestaan.

11. Grothé van kol 1, verzocht voor 14 dagen met verlof naar 's Gravenhage.
Is toegestaan.

12. Sijtje Zwarteveen, bestedeling van Monnikendam, verzocht voor 14 dagen verlof nadat zij een permissiebillet van hare besteders vertoond had.
Is toegstaan.

13. Jacobus van Blokland, zoon van den kolonist Blokland, verlangde in het huwelijk te treden met de dochter van Mailly en verzocht de medehulp van den Raad tot het bekomen der daartoe benoodigde papieren. verhaalde tevens dat hij bij zijnen ouden vader met zijne vrouw dan dacht intewonen.
Hun is, vanwege den Raad gezegd dat hij met zijn huwelijk op die manier niet zoude kunnen voortvaren, omdat hij niet bij zijnen vader zoude kunnen inwonen, of van de Perm. Comm. daartoe permissie moeten hebben.
Hij antwoorde dat er reeds aan de Perm. Comm. daarover geschreven was, doch waarvan den Raad niets bekend is.

((NB: Het komt allemaal goed. Het jonge echtpaar Blokland-Mailly mag op hun huwelijksdag de hoeve overnemen, met de oude Blokland als ingedeelde in huis.))


14.De vrouw van Wijshoven op kol 1, verzocht om wat meerdere uitbetaling omdat zij de turf moesten laten steken.
Is den Onderdirecteur in last gegeven om daaraan te voldoen.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag den 19 Juny 1830

Verschenen heden:

1. Manenberg van kol 3, verzoekende voor veertien dagen verlof voor zijne vrouw naar Haarlem om hare kinderen te bezoeken.
Is toegestaan.

2. van der Bil verlangt verlof naar Schiedam voor 14 dagen om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

3. Steenmeyer van kol 3, verzocht verlof naar Amsterdam voor veertien dagen om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

4. Barbara van Bolhuis, bestedeling van het armbestuur der Stad Groningen, ingedeeld op kol 3 hoef no 14, verzocht om met verlof naar gen. stad te mogen gaan; daar bovengemelde geene toestemming van hare besteders had, heeft de raad dit verzoek moeten weigeren.

5. Dornbach van kol 2, verzocht verlof naar 's Gravenhage voor 14 dagen ten einde zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

6. Vrouw Ladru van kol 1, verzocht meerdere uitbetaling tot aankoop van een jong varken.
De onderdirecteur meende in den loop dezer week daarvoor gezorgd te hebben, hetwelk haar te weinig was. De Raad heeft in de handelwijze van den Onderdirekteur genoegen genomen, en dus de vrouw haar verzoek afgeslagen.

7. Zoutebier, van kol 1, klaagde dat door aanhoudende ziekte zijner huisvrouw zijn beddegoed en lakens zoodanig versleten waren, dat hij zich niet neer kon redden zonder daarin geholpen te worden.
Den onderdirekteur is in last gegeven van dadelijk na het eindigen der vergadering, bij Zoutebier aan huis te gaan om zulks te onderzoeken, en desnoodig te herstellen.

8. Vrouw Smid van kol 2, verzocht verlof met een jongetje van 12 jaren maar Alkmaar voor 14 dagen ten einde hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

((NB: In de kantlijn heerst bij de permanente commissie verwarring of dit de huisverzorgster Smid is, want wie past dan bij haar afwezigheid op de kinderen, maar men komt erachter dat die huisverzorgster in kolonie 1 woont.))

9. Vrouw Steenmetz verzoekt den ingedeelden Christiaan Modderman uit haar huisgezin verplaatst te hebben; daar hij thans met verlof is, wilde zij hem niet gaarne terug hebben.
Haar is beloofd dat Christiaan Modderman bij iemand anders ingedeeld zoude worden.

10. Vrouw van der Wulp, van kol 1, verzocht verlof voor 14 dagen naar Dordrecht ten einde aldaar hare dochter te bezoeken.
Is toegestaan.

11. De wed. van Driel, thans ingedeeld met haar kind bij van Diest op kol 2, verzocht met haar kind verlof voor 14 dagen naar Dordrecht.
Is toegestaan.

12. Bernardus Haykens, Harm de Boer Nieman, Johannes Julsink en Trijntje Zijlstra, bestedelingen van het armbestuur der Stad Groningen, van hunne besteders permissie tot het overkomen met verlof bekomen hebbende, verzoekende derwaards met verlof te gaan.
De Raad hier niets tegen hebbende, doordien allen zich wel gedragen.
Is zulks toegestaan.
 
13. Vrouw Krol, van kol 3, verzoekt met haar dochtertje verlof naar Groningen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag 26 Juny 1830

Verschenen heden:

1. De huisvrouw van den kolonist Wardenier, vraagt verlof naar Groningen voor den tijd van drie weken om familiezaken.
Is toegestaan voor 14 dagen.

2. van der Korst van kol 2, vraagt verlof naar Gouda om familiezaken voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

3. Willemsen, van kol 2, vraagt verlof naar Arnhem voor den tijd van     van 14 dagen om familiezaken.
Is toegestaan.

4. Vrouw Latour, van kol 1, vraagt verlof voor den tijd van drie maanden voor hare dochter Anna Sara om te gaan dienen in Steenwijk bij H.A. Jacobs op de proef.
Is toegestaan.

5. De kolonist Jan van der Hoef, van kol 1, vraagt voor acht dagen verlof voor hem en zijne oudste dochtertje, naar Amersfoort.
Is hem toegestaan.

6. Vrouw Heinsbergen, van kol 1, vraagt om 14 dagen verlof naar 's Gravenhage, om hare familie te bezoeken.
Is haar toegestaan.

7. Hermanus Nak vraagt om 14 dagen verlof naar Harlingen, ten einde zijne familie te bezoeken.
Is 14 dagen uitgesteld.

8. Lagerwij vraagt verlof voor den tijd van 14 dagen naar Wijk bij Duurstede om familiezaken.
Is toegestaan.

9. Arend Scholten van kol 1, vraagt om 14 dagen verlof naar Arnhem om zijne familie te bezoeken.
Is uitgesteld.

10. Thomas Baas, van kol 2, vraagt om 14 dagen verlof voor zijne vrouw naar ter Goes in Zeeland, om de familie te bezoeken.
Is toegestaan.

11. De kolonist Geertsma, van kol no 1, vraagt om veertien dagen verlof naar 's Gravenhage om familiezaken.
Is toegestaan.

12. Jan de Zwart bestedeling op kol 2, verzoekt verlof, nadien het hem door zijne besteders is toegestaan, naar Zalt Bommel.
De raad heeft geoordeeld het te moeten uitstellen, wijl hij geen reisgeld had, en wel in de gelegenheid geweest is, van zijn zakgeld te kunnen bewaren.

13. De kolonist K. Mulder, van kol no 2, vraagt verlof voor den tijd van 14 dagen naar Haarlem om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

14. De huisvrouw van den kolonist Scholten, van kol 3, vraagt opm 14 dagen verlof naar Groningen ten einde hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

15. De huisvrouw van den kolonist Eppo Leeuwe van kolonie 3, vraagt om 14 dagen verlof naar Groningen ten einde hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

16. De kolonist P. Dijkstra van kol 3, vraagt 14 dagen verlof naar Bolsward om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

17. De kolonist Jacob Bade van kol no 1 vraagt om 14 dagen verlof naar Amsterdam om zijne familie te bezoeken.
Zijn verzoek is toegestaan

(get.) J.H. van Wolda secr.


Voor copie conform
De secretaris van den kleinen raad
J.H. van Wolda