Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde door den kleinen raad gedurende de maand July 1830Zaturdag 3 July 1830

Verschenen heden:

1. De Graaf, van kol 2, verzoekende verlof voor den tijd van 14 dagen naar Vlissingen.
Is toegestaan.

2. Klaas Smit, van kol 3, verzoekende verlof voor den tijd van 14 dagen naar Texel.
Is toegestaan.

3. Dirk, zoon van den kolonist Hoogmoed, wenschte een verlofpas om naar Vriesland te gaan in de hooijerij.
Is geweigerd.

4. Elstrodt, van kol 2, verzoekende in de eerste twee weeken geen geld op kleeding te laten staan, wijl hij voor dat geld een varken wilde koopen.
Hem is onder het oog gebragt dat hij van zijnen kant daartoe moest medewerken, en van zijne gewone uitbetaling ook iets zoeken bij te dragen.

5. Wed. Hoogendijk, van kol 2, verzoekende verlof voor den tijd van 14 dagen met haar zoontje van 11 jaar naar Vlaardingen.
Is toegestaan.

6. Vrouw Steenmetz, van kol 1, verzoekende verlof voor den tijd van 14 dagen naar Amsterdam.
Is toegestaan.

7. Vrouw Richmond, van kol 1, verzoekende verlof voor den tijd van 14 dagen naar Vlissingen.
Is toegestaan.

8. Jan Kaat, ingedeelde op kol 2, bij den kolonist Keizer, verzoekende uit dat huisgezin verplaatst te worden.
De Raad heeft goedgevonden hem te plaatsten bij van Diest waarin hij genoegen nam

9. Vrouw de Hahn, van kol 1, verzoekende verlof voor den tijd van 14 dagen naar Zierikzee.
Is toegestaan.

10. Pieter Noomen, ingedeelde bij Wiemes op kol 1, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Zaandam, hebbende van zijne besteders permissie.
Is toegestaan.

11. Kniezenberg, van kol 1, verzoekende voor 8 dagen verlof naar Utrecht.
Is toegestaan om op 17 juli te vertrekken.

12. De wed. van den Bosch, van kol 1, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Goeree / Prov. Zuidholland.
Is toegestaan.

13. Naatje de Wijn, ingedeelde op kol 1, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Texel, nadat zij eene permissiebiljet daartoe vertoond had.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda secr.Zaturdag 10 July 1830

Verschenen op heden:

1. Vrouw Wolfs, van kol no 4, verzoekende 14 dagen verlof naar Scheveningen, om aldaar hare dochter te bezoeken.
Is toegestaan.

2. Leendert Houtman, van kol no 2, verzoekende voor 14 dagen verlof naar 's Gravenhage.
Is toegestaan.

3. Grietje Rozendaal, ingedeelde bij Althof in kol no 1, en haren broeder Jan Roozendaal, ingedeelde bij J. Kok op kol no 3, voor 14 dagen verlof naar Amersfoort; nadat zij de daartoe vereischte permissie hare besteders vertoond had.
Is toegestaan.

4. Cornelis van Nieuwenhoven, van kol no 2, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Leeuwarden, ten einde zijne zuster en aangehuwden broeder te bezoeken.
Is toegestaan.

5. A. Schreuder, van kol 3, verzoekende voor 14 dagen verlof, met zijn zoontje naar St Jacobi Parochie, ten einde zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

6. Van der Sluis, van kol 2, verzoekende verlof naar Utrecht ten einde aldaar zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

7. Reinder Verschoor, van kol 1, verzoekende voor 14 dagen verlof naar Amsterdam, ten einde aldaar zijnen vader te bezoeken.
Is toegestaan.

(get.) J.H. van Wolda secr.


Zaturdag 17 July 1830

Verschenen op heden:

1. Vrouw Timmermans van kol 3, verlangende 14 dagen met verlof te gaan naar Nijmegen, om familie te bezoeken.
Is toegestaan.

2. Barbara van Bolhuis, bestedeling op kol 3, voor 14 dagen naar Groningen, hebbende verlof van hare besteders.
Is toegestaan.

3. Vrouw P. de Vries, van kol 3, voor 14 dagen naar Purmerend, om hare familie te bezoeken.
Is toegestaan.

4. Vrouw de Visser, van kol 3, voor gelijken tijd naar Dordrecht. Toegestaan.

5. De wed. van der Klei, verzoekende den verloftijd haars zoons Karel die reeds 4 maanden bij eenen boer te Wolvega woont, nog 3 maanden verlengd te hebben.
Daar het voornemen der moeder is, om dezen jongen wederom bij zich te nemen, is het verlof nog met drie maanden verlengd.

6. Grietje en Sijmentje Zwaan, van kol 3, verlangende 14 dagen met verlof te gaan naar Enkhuizen.
Toegestaan.

7. Hartog, van kol 3, voor 14 dagen naar Breda.
Toegestaan om over 14 dagen te vertrekken.

8. Vrouw Verhagen, van kol 3, naar 's Hage.
Toegestaan.

9. Vrouw Spier, van kol 3, voor 14 dagen naar Amsterdam.
Uitgesteld.

10. Wed. Wiebes, van kol 3, naar Harlingen, om hare familie te bezoeken.
Uitgesteld.

11. Stuiver, van kol 2, naar 's Hage.
Toegestaan omdat hij nu het best kan gemist worden.

12. Vrouw Heidt, van kol 2, naar 's Hage.
Uitgesteld.

13. Vrouw Mooij, van kol 2, naar Sapmeer en de Pekel Aa.
Uitgesteld.

14. Antonie van der Kraan, bestedeling van 's Hage, verlangende voor 14 dagen met verlof te gaan.
Uitgesteld.

15. Molewijk, van kol 1, voor 14 dagen naar Arnhem.
Toegestaan.

16. Vrouw Zeilemaker, van kol 1, verzoekende, teneinde hare turf te huis te krijgen, wat meer te ontvangen.
Zal, zoo veel de verdiensten toelaat, toegestaan worden.

17. Vrouw de Vries, van kol 3, naar Medemblik, om eenige goederen te deelen, en daarvan hun aandeel te ontvangen.
Is 8 dagen uitgesteld.

18. Vrouw Kruif, van kol 1, voor gelijken tijd naar Utrecht, met verzoek om hare dochter Hendrica, aldaar voor 2 maanden te mogen gaan dienen.

19. Jan Mulaard, ingedeeld bij Grothé, voor 14 dagen naar Utrecht om zijne familie te bezoeken, hebbende toestemming van zijne besteders.
Toegestaan.

20. Hilligje Scheffer, en
21. Thomas van Spanje, bestedelingen van Leeuwarden, verzoekende 14 dagen met verlof te gaan naar hare geboortestad.
Is uitgesteld, omdat zij geene toestemming van derzelve besteders hebben.

(get) J. H. van Wolda


Zaturdag 24 July 1830

Verschenen op heden:

1. Dirksen van kolonie 2, verzoekende verlof naar 's Gravenhage om zijnen zieken vader te bezoeken.
Is toegestaan.

2. Spier van kol 3, verzoekende voor zijne vrouw verlof naar Amsterdam.
Is toegestaan.

3. Wed. Wiebes van kol 3, verzoekende verlof naar Franeker voor haar en haar zoontje.
Is toegestaan.

4. Wed. Snoek van kol 3, 14 dagen naar Dordrecht om hare familie te bezoeken, welke zij in 10 jaren niet gezien had.
Is toegestaan.

5. Grietje Ponse van kol 4, idem naar Dordrecht.
Is toegestaan.

6. Breek van kol 3, naar Purmerende.
Is toegestaan.

7. Vrouw Heijdt van kol 2, naar 's Hage.
Is toegestaan.

8. Vrouw Mooi, van kol 2, naar Pekel Aa.
Is toegestaan.

9. Keizer van kol 2, verzoekende dat zijne dochter Johanna met vrouw Mooi mogt medegaan naar Groningen.
Is toegestaan.

10. Vrouw Vegters van kol 2, voor 8 dagen naar Haarlem.
Is toegestaan.

11. Leendert Houtman, bestedeling bij Goossens te huis. voor 14 dagen naar 's Hage, hebbende geen reisgeld.
Uitgesteld tot dat  hij het noodige reisgeld zal verzameld hebben.

12. Vrouw Poelstra, van kolonie 2, naar Sneek.
Is toegestaan.

13. Apolonia Reitsma, bestedeling van Harlingen, voor gelijken tijd naar derwaards, om hare familie te bezoeken.
Uitgesteld, tot dat er nog eene andere is die mede naar Harlingen gaat.

(get) J. H. van Wolda


Zaturdag 31 July 1830

Verschenen op heden:

1. Jan de Vries, van kol 3, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar Sneek, om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

2. Hagenberg, van kol 3, als boven, 14 dagen naar Rotterdam.
Is uitgesteld.

3. Vrouw Voogt, van kol 3, als boven, naar Amsterdam.
Is toegestaan.

4. Petronella Hajema, van kol 3, voor gelijken tijd naar Rotterdam.
Is bestedeling en heeft geene schriftelijke toestemming van hare besteders, daarom uitgesteld.

5. Johanna en Christina van Welsum, van kol 3, voor 4 dagen naar Zwol.
Is toegestaan.

6. Bernardus van Limbeek, verlangende dat zijne vrouw voor 14 dagen met verlof zoude gaan naar Purmerend.
Is toegestaan.

7. Wed. Hoogenberg, van kol 2, naar Weesp.
Is toegestaan.

8. Izak van der Walle, van kol 2, verzoekende dat zijne moeder en zuster voor 14 dagen met verlof mogten gaan naar Leyden om hare familie te bezoeken.
Voor de vrouw alleen toegestaan.

9. Vrouw Muijen, van kol 1 naar 's Hage.
Toegestaan.

10. Vrouw Marinus, van kol 2, naar Groningen.
Toegestaan.

11. Pier Huidinga, van kol 1, bestedeling bij de wed. Aukes, verzoekende voor 14 dagen met verlof te gaan naar Bolsward, hebbende de toestemming van zijne besteders.
Is 14 dagen uitgesteld.

12. Kornelis Smid, van kol 3, voor 14 dagen naar Harlingen tot het bezoeken zijner familie.
Is toegestaan.

13. Vrouw Braun, van kol 2, voor 14 dagen naar Deventer.
Is uitgesteld.

(get) J. H. van Wolda


Voor copie conform

De secretaris van den kleinen raad
J.H. van Wolda


Volgens onderzoekers uit Bolsward bevindt zich bij de notulen van deze maand ook het onderstaande briefje, maar dat heb ik zelf niet gezien:

Burgemeester en wethouders der stad Harlingen, gezien het verzoek van den persoon van Willem Kroese, kolonist te Willemsoord bij Steenwijk, strekkende om uit de kolonie te mogen worden ontslagen. In aanmerking nemende dat den zelven in staat zal zijn, buiten de kolonie in zijne behoeften te kunnen voorzien.
In aanmerking nemende dat bij ons tot dusverre geene redenen bestaan, zijn verzoek te overgeven. En ingevalle bij de directie waar onder deze persoon behoort geen bedenkingen aanwezig zijn ten dezen opzigte. Accorderen wij het verzoek, en verlangen dat aan hem het gevraagde ontslag worde verleend.
Harlingen, 12 july 1830.