Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Bijna volledige transcriptie met - cursief - aantekeningen bij:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad der gewonen kolonien gedurende de maand January 1831


Zaturdag den 8 January 1831

1. Ekhart, van kol 1, verzoekende dat zijne dochter Fokje, verleden jaar getrouwd met Pier Haverhoek, en toen van de kolonie ontslagen, nu, na het overlijden haars mans, met haar kind, wederom in de kolonien mogte worden opgenomen en tot zijn huisgezin behoren, hetwelk dan negen zielen sterk zoude zijn.
De jonge weduwe, niet in staat zijnde voor zich en haar kind te zorgen, is zeer ongelukkig, op het ouderlijk huis valt niets aan te merken, en de schade door de wederaanneming voor de Maatschappij voortkomende, alleen bestaande in de weinige voeding die het huisgezin dan meer zou behoeven... de kleine raad is vr.

In de kantlijn
bijgeschreven: Ondersteund om het bijzonder ongelukkig lot dier weduwe, die overigens, zeer goed werken kan.


2. Vrouw Goossens over dochter Geertje, of die tot 1 mei weer op de kolonie mag blijven. Is goed als ze geen verstrekking voor haar vragen.

3. Vrouw van der Wulp, in den raad brengende het bij haar ingedeelde weesmeisje Lena van der Linde, oud 15 jaren, die zij niet langer hebben wilde.
Is besloten, de vrouw hare ongeschikte handelwijze onder het oog te brengen, en het meisje in te delen bij Tijmen Visser in kol 3.

4. Vrouw Winkelhuis heeft een ingedeeld meisje dat elke dag tweemaal naar school moet en dus de kost niet kan verdienen, en vraagt toelage, die ze krijgt. Haar man is sedert lang ziek

(get.) J.H. van WoldaZaturdag den 15 January 1831

1. Jacobus Blokland, verzoekende voor zich en Francoise Mailly om te gaan naar het ??, Munsterland, om aldaar kerkelijk in het huwelijk bevestigd te worden, daar er van Francoise Mailly geene geboorteacte te bekomen is, wijl zij geboren is in een der zuidelijke provincien des rijks.

De raad heeft geoordeeld dit niet te kunnen toestaan, als wordende een huwelijk, op die wijze buiten?? voltrokken, bij ons niet als wettig erkent


2. Vrouw Jansen, verzoekende om met van Dalen te verwisselen in huizen en hoeven, omdat Jansen dan nader bij zijn eigen land ?? was, liggende achter de hoeve van van Dalen.
Is vooreerst uitgesteld.

3. Vrouw Goossens wil van Leendert Houtman ontslagen worden, doordien zij telkens met hem in onmin leefde.
... hij wordt ingedeeld bij Horst

4. van Dalen, klagende dat hij een kantschop bij den smit gebragt had, welke dezelve liet liggen en hij smachte ernaar.
De smid zal hierover onderhouden worden.

5. huisverzorger Horst, verzoekende om meerdere uitbetaling
Hem is onder het oog gebragt dat dit van de verdiensten afhing, waarom Horst aangespoord is om om als kleermaker zelf ook mede werkzaam te zijn.

6. wed van Driel klagende dat zij het bij van Diest niet meer zoo goed had als voorheen, verlangende met haar eenig kind verplaatst te worden.
... wordt onderzocht

7. ingedeelde Aaltje van Vliet, verlof naar de Ommerschans. Uitgesteld

(get.) J.H. van WoldaZaturdag den 22 January 1831

1. de wed. Deems, wil kleding voor een ingedeelde

2. Vrouw de Vries van kol 2, klagende over de kinderen van haren man, waarvan de ne haar mishandeld had, en te kennen gevende dat zij gaarne bij eenen anderen wilde worden ingedeeld.
Is besloten haar een briefje mede te geven aan den wijkmeester van Heest, met verzoek dat deze haar wederom, voor zoo veel noodig, in hare regten herstelle

3. Aaltje van der Weerd, sedert 4 jaren van de kolonie ontslagen, wil weer bij haar moeder wonen
Het huisgezin is zwak, ... ze hebben een ongelukkigen zoon, die bijna geheel krankzinnig is, niets doet en oppassing behoeft.
Aaltje is een sterke meid die goed op het land wil werken
De kleine raad geeft een gunstig advies, dat in de kantlijn wiordt ondersteund door de directeur

4. van Klooster verlof, is uitgesteld tot open water

5. Vrouw Bijsterveld, verzoekende meerdere uitbetaling of haar ontslag van de kolonie.
De toestand van het huisgezin in aanmerking genomen hebbende:
a. geene verandering te maken in het bestaande tarief, noch eenige verandering voortestellen
b. haar te zeggen dat zij ter bekoming van haar ontslag, zich te vervoegen heeft bij hare subcommissie te Gorinchem

6. Leendert Houtman, bestedeling, sedert acht dagen bij den huisverzorger Horst, verzoekende van daar wederom verplaatst te worden, wijl hij daar volstrekt niet wezen mogte.
in aanmerking genomen zijnde, dat deze bestedeling daar nog te kort is geweest, om over zijne indeeling genoegzaam te kunnen oordeelen, is besloten, hem er nog eenige tijd te laten.

(get.) J.H. van WoldaZaturdag den 29 January 1831

1. van der Lucht, van kol 1, verhalende dat zijn waterketel gebroken was, om een nieuwen vragende, alsmede om een mans broek.
Is toegestaan.

2. Vrouw Hendriks, wil kleding voor de kinderen, toegestaan.

3. Leendert Houtman, verzoekende om weder verplaatst te worden, dewijl het hem bij den huisverzorger Horst niet beviel.
De raad oordeelt wederom, dat hij dit nog niet kan weten, heeft hem gezegd, dat hij na veertien dagen weder zou komen om hem dan nader te hooren.

4. Molewijk, van kol 1, gebrek hebbende aan turf en kleeding en verzoekende voorziening.
In beide opzigten zal in zijne behoefte voorzien worden.

(get.) J.H. van Wolda