Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD




Aantekeningen bij:

Afschrift - Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad der gewone kolonien gedurende de maand augustus 1831


Zaturdag, den 6 augustus 1831

afwezig onderdirekteurs Faaken en Schurer, de eerste met voorkennis

Art: 1 Voorstellen, verzoeken, en klagten van kolonisten.
Verschenen zijn:
- van der Lugt, voor zijn vrouw 14 dagen verlof Vlaardingen
- vrouw van den Berg, 14 dagen verlof Vlaardingen
- Hendrik Kolder, 14 dagen verlof Texel
- Pieter de Vries, met dochter Betje 10 dagen verlof Sneek
- Tijmen Visscher, 8 dagen verlof Buiksloot
- Woltertje, dochter van de wed van der Weert, 14 dagen verlof Kampen
- vrouw Smit, van kol 2, 14 dagen verlof Alkmaar
- Margaretha Mollevanger, 14 dagen verlof Alkmaar
- P. van der Korst, 8 dagen verlof Zwolle, tot het halen van zijne ?? van pensioen. Is uitgesteld, om hierover eens met den Heer Direkteur te spreken.
- wed Groen, 14 dagen verlof Vlaardingen
- Janna Bregeman, 14 dagen verlof Deventer
- Frans van Heidingsveld, ingedeeld bij van Cleef, 14 dagen verlof Gravenhage
- J. Molewijk van col 1, in het vorige jaar colonist van de 1e klasse geworden zijnde en zulks niet kunnende volhouden, uit hoofde zijn zoon in militaire dienst is getreden, verzoekt zijn gemaakte kosten aan zijn land terug te ontvangen.
De Raad oordeelt hierin niet te kunnen treden, uit hoofde hij op zijn eigen verzoek colonist van de 1e klasse is geworden, en ook weer is teruggeplaatst.

art 2
mestmakerij rapporten
- kol 1, van 20 juli, de wed Krabshuis en Smallenburg het achterstallige bijgewerkt, wed Riekes geen mest gemaakt
van 31 juli tot heden, Benjamins geen mest gemaakt, de wed. Aukes twee voer van de vorige week nog tekort
- kol 2, van 22 juli tot 6 augustus, geene aanmerkingen
- kol 3, de onderdirekteur ?? zeer laat ter vergadering gekomen zijnde, verschoont zich met te verklaren, dat hij den geheelen morgen bij het lossen van hooi heeft moeten zijn, en uit dien hoofde ook zijne week- en maandrapporten niet heeft medegebragt.

art 3
maandelijksche opgaven van de staat des werks op de hoeven
- kol 1, bij Meijer en van der Hoef de houtwallen geschonden, de voetpaden in het algemeen niet in orde, doch allen aangezegd, om de gebreken te herstellen; van den Berg en van den Brink de gierton gebroken, Willinkman(?) en Penning geene giertonnen.
- kol 2, Bij Souverijn het aschhok niet in orde, Gerritsma geen aschhok, Nieuwenhoven en D. Scholten het werk bij en om huis niet in orde; door de wijkmeester aangespoord en de onderdirekteru last gegeven enzovoort

art 4
schoollijsten,
algemeen verhaal

Zaturdag, den 13 augustus 1831

Alle leden tegenwoordig, met uitzondering van den onderdirekteur Faaken, welke na het openen van den Raad verschijnt

Art: 1 Voorstellen, verzoeken, en klagten van kolonisten.
Verschenen zijn:
- A. Oostmeijer, voor zijn vrouw 14 dagen verlof Amsterdam
- Niesje Heuning, ingedeelde bij Eppo Leeuwe in col: 3, 14 dagen verlof Groningen
- Mietje, dochter van de kolonist Brinkman, 14 dagen verlof Groningen
- Vreeling, voor zijn vrouw en dochter Aaltje 14 dagen verlof Monnickendam
- M. Zandwijk 14 dagen verlof Vlaardingen
- vrouw Bijsterveld, 14 dagen verlof Gorinchem
- vrouw Stoffels, 14 dagen verlof Loevenstein
- vrouw Faber, voor haar voorzoon Karel van der Kleij, 14 dagen verlof Gravenhage
- H. Spier, 8 dagen verlof Groningen
- Maria Jansen, ingedeelde bij Mommers, 14 dagen verlof Gravenhage
- P. van der Korst, 6 dagen verlof Zwolle

art 2
mestmakerij
- kol 1: Bakema, Veen, Haakmeester en de wed Beets geen mest gemaakt; Benjamins en de wed Aukes het achterstallige bijgewerkt;
- kol 2: Keizer schijnt geen mest gemaakt te hebben, hetwelk waarschijnlijk door den wijkmeester is vergeten op te geven.
- kol 3, van 24 juli tot 15 augustus, ?? even niet ontcijferbaar, ??

art 3
maandelijkse opgaven staat des werks
Jan Kist, Spel, Laverman, de Bruin, de wed Zwak, Grunnikemeijer, Spruit, de wed Pelt, Jansen, Stoffels, Smit, Nus(?), Gutsloe, Bagchus, van der Bil, Faber, Sterrenberg, Karper, van der Wolde, Doornbos, Voogt, Walters en Jansen No 138, bij allen de aschhokken niet in orde

art 4
schoollijsten,
algemeen verhaal

art 5,
De adjunctDirecteur Bersma geeft nader te kennen het verzoek om ontslag van Paulus Brands, zoon van Jan, en Adriana Spel, dochter van Jan, beide van Willemsoord en meerderjarig, hebbende de ouders daartoe hunne toestemming gegeven.
Aan de Permanente Commissie voor te dragen.

Zaturdag, den 20 augustus 1831

afwezig Schuurer, welke van zijn achterblijven geen kennis heeft

Art: 1 Voorstellen, verzoeken, en klagten van kolonisten.
 Verschenen zijn:
- Hendrik Lagrange, 14 dagen verlof Amsterdam
- vrouw Bakker, 14 dagen verlof Gorinchem

art 2.
De onderDirekteur Schuurer vershijnt ten 2 uuren

art 3
- S. Kruit, 14 dagen verlof Leijden
- Alida. dochter van Hoomoet, oud 18 jaren, drie maanden verlof om te gaan dienen in Gravenhage
- vrouw Walters, 14 dagen verlof Amsterdam
- Maria, dochter van Bodenstaf, oud 16 jaren, drie maanden verlof om te gaan dienen in Wolvega bij den Predikant
- C. Oosterveen, ingedeeld bij Klaas Pennings, 14 dagen verlof Rotterdam
- H Kuiters, 14 dagen verlof Bovenkarspel
- Siemontje Zwaan, ingedeeld bij De Nekker, met schoonbroeder Kuiters mee naar Bovenkarspel
- Minkman, 14 dagen verlof Arnhem
- vrouw Cohen, 14 dagen verlof Amsterdam

art 4.
mestmakerij
- kol 1: Bakema en de wed Beets achterstallige bijgewerkt, Haakmeester en Veen ieder twee voer te min
- kol 2. van wijk 2 geen mestrapport ingekomen door de veelvuldige bezigheden van den wijkmeester Keizer bij het hooi
- kol 3, Zeeuws en Kapelle het achterstallige van de vorige week niet bijgewerkt, Kleijsen het achterstallige voer van de vorige week mede niet bijgewerkt, van der Kooi, Staal, van Helten, Groenewoud, Kranendonk, Bating, Zuidhoorn, van de Groenekan(?) en Klaassen, allen geen mest gemaakt. De onderDirekteur last gegeven, om al het achterstallige voor maandagavond te doen bijwerken, en de wijkmeester de Nekker aanmanen, om de onder zijn opzigt staande colonisten aantesporen, of bij gebreke van dien zelf korting van tractement te ondergaan.

art 5.
schoollijsten
algemeen verhaal

Zaturdag, den 27 augustus 1831

Schuurer zonder kennisgeving afwezig

Art: 1 Voorstellen, verzoeken, en klagten van kolonisten.
Verschenen zijn:
- vrouw Bolkenstein, voor haar man 14 dagen verlof Amsterdam

art 2
Schuurer komt alsnog

art.3.
- Maria, dochter van Biemans, oud 18 jaar, drie maanden verlof om te gaan dienen in Ommerschans
- Martha Wilhelmina, dochter van Callee van kolonie 3, 8 dagen verlof Amsterdam. Is niet toegestaan.
- Matthijs Dikkenboom, ingedeeld bij Coenrades, verzoekt om verplaatst te worden bij Impijn, klagende dat hij bij zijn huisvader niet goed behandeld wordt. De Raad oordeelt dit verzoek te moeten toestaan, en ?? te plaatsen bij Impijn.
- Paulus Verra, zoon van Verra, 14 dagen verlof Leijden
- C. Bregijzer, 14 dagen verlof Amsterdam
- vrouw Verhoeves(?), kol 1, 14 dagen verlof Amsterdam
- Eckhardt, met zijn dochter Fokje, 8 dagen vervlof Visvliet
- Philip Jacob van Leeuwen, van col 3, verzoekt om verplaatst te worden op eene andere hoeve, uit hoofde in de nabijheid van de tegenwoordige woning, een kind van hem verdronken is. De Raad oordeelt dit verzoek niet te kunnen toestaan, kunnende men hem niet anders dan op een onbebouwde hoeve plaatsen, waardoor hij gebrek aan het noodige onderhoud zoude krijgen.
- Alida Margaretha, dochter van Smallenburg, oud 20 jaren, verzoekt om in de sterkte van het huisgezin van hare ouders weder te worden opgenomen, waartoe ze tevoren behoord heeft en waaruit ze op haar verzoek is ontslagen geworden. De Raad oordeelt dit aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen, kunnende zij door zwakheid van hare moeder in het huisgezin van dienste zijn.
(kantlijn: de direkteur heeft hierop geene aanmerking te maken)

art 4
mestmakerij
- kol 1: Haakmeester achterstallige bijgewerkt, Veen nog één voer te kort, Hofien één voer mest te min gemaakt, van der Wulp N42, Steinmetz en Hendriks allen een voer te min.
- kol 2: van der Sluis en Barning schijnen een voer mest minder te hebben dan de vorige week en dus in deze week niet bijgemaakt te hebben. (algemeen verhaal)
Is ingekomen het rapport van den wijkmeester Keizer van de vorige week en geene aanmerking op dezelve bevonden.
- kol 3: Klaassen nog een voer te min

art 5
maandelijksche opgave staat des werks
- kol 1: Hofman het aschhok niet in orde; Arends de greppen bij het huis niet in orde, van der Wulp het aschhok ingevallen, A.O.Kleinman de weg voor het huis met gaten. De onderDirekteur last gegeven de gebreken te doen herstellen en de onwilligen te straffen met inhouding van brood.
- kol 3: van der Kooi geen aschhok, Brinkman, Jansen, J.A. Smit allen het aschhok niet in orde; Bolletje de greppen om het huis niet in orde. De onderDirekteur last gegeven de gebreken te doen herstellen en de onwilligen te straffen met inhouding van brood.

Art 6
Zijn ingekomen de schoollijsten van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve aan den Adjunctdirecteur voor het schoolwezen zenden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de OnderDirecteurs afgegeven, ter beboeting van de schuldigen.

Voor eennsluidend afschrift
De secretaris van den kleinen raad
van Marle