Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde in de kleine Raad gedurende de maand Januarij 1832Zaturdag den 1 Januarij 1832

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Onderdirecteur Faaken welke zonder voorkennis van den Adjunct-Directeur is achtergebleven.

Artikel 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn;

G.Derksen van Kolonie no 2 verzoekt om met verlof te gaan naar Zwolle voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Artikel 2.
De Onderdirecteur Faaken komt binnen.

Artikel 3.
Verder komt voor:

P. van der Sluis van Kolonie no 2 verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Artikel 4.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien die bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Geen mest gemaakt uit hoofde van den vorst.
Kolonie no 2. Alle mest gemaakt dus geene aanmerkingen.
Kolonie no 3. Geen mest gemaakt uit hoofde van den vorst.
De Adjunct-Directeur geeft last aan den Onderdirecteur om bij dooi weder dadelijk het achterstallige te doen bijwerken.

Artikel 5.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen zenden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.Zaturdag den 14 Januarij 1832

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van de Onderdirecteurs Faaken en Schurer welke met voorkennis van den Adjunct-Directeur zijn achtergebleven.

Artikel 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

H.Volkering van Kolonie no 2 welke in schutterlijke dienst is, en zich hier thans met verlof bevindt; verzoekt een verlofpas voor zijne vrouw en kind voor een onbepaalde tijd om met hem naar het bataillon terug te keren.
De Raad oordeelt dit verzoek te moeten toestaan onder goedkeuring van den Heer Directeur.

Vrouw Hendriks van Kolonie no.1 verzoekt om meerder brood voor haar huisgezin.
Daar het huisgezin uit elf zielen bestaat en zij ís weeks 27 pond ontvangt besluit de Raad dit met 3 ponden te vermeerderen.

Artikel 2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien, die bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Weduwe van den Bosch, Oostmeijer, Hofman, Van der Wulp, Beetzs, Pennings, Kleinman, Van Kleef, Aukes en Limbeek geen mest gemaakt; J. Jans drie voer mest te min, Hensbergen vier voer, Verbeek drie voer, Augustijn drie voer. Overigens al het tekortkomende van de vorige week bijgewerkt. De Onderdirecteur zal last gegeven worden het nog tekortkomende in de volgende week te doen bijwerken.
Kolonie no 2. P. Heit , Elstrot, Vegters, Gerritsma, De Vries, Poelstra, Toepoel, Beun, Nieuwenhoven, Leonard, Van Oijen, Mooi, Pieper, Burks, Schouten, Diemers, Bijsterveld, Brada, Marinus, Kruit en Stoffels allen geen mest gemaakt. Den Onderdirecteur last gegeven het tekortkomende in het begin der volgende week te doen bijwerken.
Kolonie no 3. Verhagen zes voer mest tekort. Van Galen drie voer, Van Bruchem twee voer, Zwak vier voer, Grunnekemeijer vier voer, De Vries drie voer, Geitenbeek drie voer, Van Tigchelen geen mest gemaakt. Voor het overige al het achterstallige bijgewerkt. De Onderdirecteur zal last gegeven worden het achterstallige in het begin der volgende week te doen bijwerken.

Artikel 3.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen zenden. Die van deze week ingekomen, behalve die van de onderwijzers Aukes en Ter Hoeven; de ingekomenen beoordeeld en aan den Onderdirecteur afgegeven ter beboeting, voorzover dezelven aanwezig waren en aan de afwezenden te zenden.


Zaturdag den 21 januarij 1832

Alle leden zijn tegenwoordig.

Artikel 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Vrouw Vegters van Kolonie no 2; verzoekt een weinig meerder uitbetaling van de verdiensten, uit hoofde van ziekte in het huisgezin.
De Adjunct-Directeur draagt den Onderdirecteur op de behoefte te onderzoeken, en des noodig eenen voorschot te geven dewijl van het tarief van inhoudingen niet mag worden afgeweken.

Artikel 2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien die bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Dijkshoorn geen mest gemaakt; Snijders een voer te min; Weduwe van den Bosch en Oostmeijer een week ten achteren, Van der Wulp zes voer tekort. Overigens al het tekort komende week bijgewerkt. De Onderdirecteur last gegeven het tekort in het begin der volgende week te doen bijwerken.
Kolonie no 2. Van der Sluis, Barning en Vermeeren geen mest gemaakt; Marinus en Brada het achterstallige nog niet bijgewerkt. Overigens al het achterstallige bijgewerkt. De Onderdirecteur last gegeven het tekortkomende in het begin der volgende week te doen bijwerken.
Kolonie no 3. Van Putten en Scholten geen mest gemaakt; Verhaagen, Van Bruchem, Zwak, Grunnekemeijer, De Vries, Geitenbeek en Van Pigchelen het achterstallige nog niet bijgewerkt. De Onderdirecteur wordt last gegeven om te zorgen dat het tekortkomende in het begin der volgende week wordt bijgewerkt.

Artikel 3.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen zenden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de Onderdirecteur afgegeven ter beboeting.Zaturdag den 28 Januarij 1832

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van den Onderdirecteur  Faaken welken met voorkennis der Adjunct-Directeur is achtergebleven.

Artikel 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Pieter Dijkstra van Kolonie no 3, hoeve no. 25 verzoekt in het huwelijk te mogen treden met Jeltje Riemersma, welke bij hem is ingedeeld zijnde eene bestedeling van het Gouvernement als hulpbehoevende; eerst genoemde is oud 46 jaren en heeft eene dochter, oud 9 jaren; laatstgenoemde is oud 28 jaren.
De Raad oordeelt dit verzoek aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen, zijnde beide zo het schijnt voor elk ander geschikt.

In de kantlijn bijgeschreven: Juist no.13 Bis; zal dan moet worden ontslagen, dus B. Zaken.

P. van der Korst van Kolonie no 2 verzoekt om met verlof te mogen gaan naar Zwolle voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

De vrouw van Souverein van Kolonie no 2 verzoekt eene verlenging van de verlofpas voor haren dochter Elizabeth, welk verlof reeds eenmaal verlengd is.
De Raad geeft aan de vrouw te kennen dat zulks niet meer kan geschieden daar ze reeds zes maanden is weggeweest en besluit dus na met haar overlegd te hebben om een ontslagbrief aan genoemde dochter uit te reiken.

Artikel 2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende Kolonien die bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Wijk no.1 geen mest gemaakt; Van der Wulp het achterstallige bijgewerkt; verder geen aanmerkingen.
Kolonie no 2. Barning en Vermeeren geen mest gemaakt; Barning, Vermeeren, Marinus en Brada het achterstallige van de vorige week nog niet bijgewerkt. Verder geen aanmerkingen.
Kolonie no 3. Van der Kooi, Spel, Schreuder en Groenekamp geen mest gemaakt. Het achterstallige van de vorige week bijgewerkt. Verder geene aanmerkingen.
De Onderdirecteur last gegeven het achterstallige in het begin van de volgende week te doen  bijwerken en Van der Kooi van Kolonie no.3 drie pond brood te korten daar het gebleken is dat hij onwillig is mest aan te maken.

Artikel 3.
Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van de staat des werks van en bij de hoeven, welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie no 1. Weduwe Gotz het aschhok niet in orde. De Wiets de houtwal beschadigd. Hopman het aschhok niet in orde, allen aangezegd voor de herstelling te zorgen.
Kolonie no 2. Bruun en Van Diest de aschhokken niet in orde. Deze Kolonisten insgelijks opgedragen voor de herstelling te zorgen.
Kolonie no 3  No.44 De Lange het aschhok ingestort en de sloot bij het huis niet schoon. De Weduwe Spruit en Van Piggelen de aschhokken ingestort. Oostendorp en Manenburg de greppen om de huizen niet schoon. Breek, Walters, Kleine en van der Hulst de aschhokken niet in orde. Allen aangezegd een en ander te herstellen.

Artikel 4.
Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelven zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden. Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.


Voor eensluidende afschrift,
de Secretaris van de Kleine Raad,
P. van Marle.