Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de Gewone KoloniŽn, gedurende de maand December 1833Zaturdag, den 7 December 1833

Tegenwoordig den Adjunct direkteur M. Bersma en de Onder-direkteur H. Faaken. De Onder-direkteur Schuurer heeft van zijn afwezen geen kennis gegeven. De Heer Secretaris is met voorkennis afwezig.

Art 1.

Voor den Raad zijn verschenen:

Willem Bouman, van kolonie no 3, Hoeve 150, welke verzoekt een huwelijk aan te gaan met de Weduwe Hoek, in gemelde kolonie, Hoeve 152; daar hij allťťn en de Weduwe Hoek niet mede tegenwoordig was, heeft de Raad geoordeeld dit nader te moeten onderzoeken.

2. Mestmakerij
kol 1. Herskamp, Heinsbergen, Hofman en Rietberg geen mest gemaakt.
kol 2. geene aanmerkingen
kol  3. als voren

3. Schoollijsten
De schoollijsten ingekomen, beoordeeld en ter beboeting uitgereikt, behalve die van den bijschoolhouder van Kolonie no 3, welke niet ingekomen zijn, hetwelk al meer gebeurd is en waarover die onderwijzer ernstig zal onderhouden worden.
De beide schoollijsten, of van de laatste weeks November zijn alleen niet ingekomen, maar verzuimd door de Onder-direkteurs van Kolonie N. 2 en 3 te zenden.


Zaturdag den 14 December 1833

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

W. Bouman en de Weduwe Hoek, welke beiden verzoeken om een huwelijk te mogen aangaan.
Bouman heeft drie kinderen waarvan de oudste 18 en de jongste 7 jaren is. De Wed Hoek heeft er vier, van welke de oudste 15 en de jongste 6 jaren telt.
De Raad oordeelt dit verzoek ten gunstigste aan de Permanente Commissie te moeten voorstellen.

In de kantlijn bijgeschreven: Bouman uit de Contributie Alkmaar, de Wed Hoek idem.

In de kantlijn bijgeschreven: De ondergeteekende heeft er niets tegen. vK


Art 2.
Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende koloniŽn van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie N. 1. Het rapport van den wijkmeester Visscher terug gezonden, zijnde hetzelve geheel foutief opgemaakt.
Op die van wijk 2 en 3:
Rietberg het achterstallige bijgewerkt. Herskamp en R. Kleinman ieder drie voer te kort, Heinsbergen, Hofman ieder vier voer.
Den Onder direkteur wordt last gegeven om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week worde bijgewerkt.
Kolonie N. 2. Vermeeren geen mest gemaakt. Voor het overige geene aanmerkingen.
De Adjunct-direkteur neemt op zich om zorg te dragen dat het achterstallige in de volgende week worde bijgewerkt.
Kolonie N. 3. geene aanmerkingen.

Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen, van de vorige week, en bevonden dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve zullen aan den Adjunct-direkteur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingezonden, beoordeeld en aan de Onder-direkteurs afgegeven ter beboeting.
Bij het nazien der schoollijsten is gebleken, dat in deze week het navolgende brood is gekort.
Kolonie N. 1. Van den Brink, Poot, Kalbe, Kinkelaar, Barning en Grothe, ieder drie pond.

Art 4.  Is ingekomen eene opgave van te kort komende rogge bij de onderstaande kolonisten, waarop het volgende brood zal worden ingehouden:
Stelling voor 57 kop, 9 broden
Wijhl voor 27 kop, 4 broden
Van Eijsden voor 22 kop, 3 broden
K. de Vries voor 25 kop, 4 broden
Jasper voor 11 kop, 1 brood


Zaturdag, den 21 December 1833

geen Raad gehouden   


Zaturdag, den 28 December 1833

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn:

Jan van der Weerd, van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Kampen, voor den tijd van acht dagen.
Is geweigerd, daar de verdiensten van het huisgezin gering en der wegen slecht zijn.

Hilletje de Ruiter van kolonie N. 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Scherpenzeel, voor den tijd van drie dagen.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende koloniŽn van deze week, welke bevonden zijn als volgt:
Kolonie N. 1. Herskamp, Heinsbergen en Hoffman het achterstallige bijgewerkt,
- Kleinman komt drie voer te kort
- Ydema vier voer,
- Bade twee voer, Brouwer vier voer en Hendriks 1 voer.
Den Onder-direkteur wordt last gegeven, om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week worde bijgewerkt.
Kolonie N. 2. Vermeeren komt nog vier voer te kort. Voor het overige geene aanmerkingen.
Kolonie N. 3. Geene aanmerkingen.

Art 3. Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van den staat des werks om en bij de huizen, hetwelk bevonden is als volgt.
Kolonie N. 1. Meijers de weg voor het huis met gaten- denzelve zal aangezegd worden om dit te herstellen.
Kolonie N. 2. Onderscheidene aschhokken ingestort; voor het overige geene aanmerkingen. De kolonisten zullen aangezegd worden om het gebrekkige te herstellen.
Kolonie N. 3. Onderscheidene greppen om de huizen niet schoon, de kolonisten zullen mede aangezegd worden, om het gebrekkige te herstellen.
De Adjunct-direkteur draagt den Onderdirekteur op om voor de herstelling zorg te dragen.

Art 4. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de twee vorige weeken en bevonden, dat de ouders der schuldigen zijn beboet. Dezelve zullen aan den Adjunct-direkteur van het Schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de Onder-direkteurs afgegeven, ter beboeting.
Bij het nazien der schoollijsten van de twee vorige weeken is gebleken dat Van den Brink en Grothe ieder 3 pond is gekort.

Voor eensluidend afschrift
De Secretaris van den kleinen raad
T: H: P: van Marle