Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij den kleinen Raad in de gewone Kolonien gedurende de maand July 1835Zaturdag den 4 July 1835

Alle leden zijn tegenwoordig met uitzondering van de secretaris, welke met voorkennis afwezig is.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Jacob de Vries van kolonie no 2, vraagt 8 dagen verlof naar Dordrecht.
Is toegestaan.

Overst van kolonie no 3, vraagt 14 dagen verlof voor zijne vrouw naar Amsterdam.
Is toegestaan.

Kornelis Stelling van kolonie no 3, vraagt 14 dagen verlof naar Enkhuizen om dingende famillezaken.
Is toegestaan.

Vrouw van Putten no 39 kolonie no 3, vraagt 8 dagen verlof naar Amsterdam, om hare zieke dochter te bezoeken.
De Raad oordeelt zulks te moeten weigeren.

Vrouw Hagenberg van kolonie no 3, vraagt 6 dagen verlof met hare zoon Matthijs, naar Rotterdam.
De vrouw toegestaan, maar de zoon geweigerd, uit hoofde de werkzaamheden en de verdiensten van het huisgezin.

Jan Kloppenburg, bestedeling op kolonie no 1, vraagt 14 dagen verlof naar Leeuwarden.
Geweigerd, omdat hij geene toestemming van zijne besteders heeft.

J.C. Voorbrood, bestedeling op kolonie no 2, verzoekt 14 dagen verlof naar Voorschoten.
Is toegestaan.

Vrouw Perrijn van kolonie no 1, vraagt 14 dagen verlof voor twee van hare kinderen Adrianus en Adam naar 's Gravenhage.

Vrouw Jaspers, no 69, kolonie no 3, vraagt 14 dagen verlof naar Leyden.
Is toegestaan.

Maria Beuman van kolonie no 3, oud 17 jaren, vraagt een verlofpas voor drie maanden om te Amsterdam te gaan dienen.
Is toegestaan.

Vrouw Appelburg(??) van kolonie no 1, vraagt 14 dagen verlof naar Sneek.
Is toegestaan.

Jan Zwak van kolonie no 3, vraagt 14 dagen verlof naar Gorinchem, om zijne familie te bezoeken.
Dit verlof uitgesteld wegens de werkzaamheden aan de vaarten.

Geertrui Melles Koning, bestedeling van kolonie no 1, vraagt 14 dagen verlof naar Leens.
De Raad heeft geoordeeld het verzoek te moeten weigeren, omdat zij geene toestemming van hare besteders had.

Pieter Dijkstra van kolonie no 3, vraagt 8 dagen verlof naar Bolsward, om zijne familie te bezoeken.
Is toegestaan.

Vrouw Kramer van kolonie no 2, vraagt 14 dagen verlof, om naar Rustenburg te gaan, en voor de twee nagelatene kinderen van van Pelt(??) om naar Amsterdam te mogen vertrekken.
Is toegestaan.

Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten der Kolonien en bevonden dat in
kol 1. bij Rietbergen en Bollen het achterstallige is bijgewerkt, voor het overige geene gebreken.
kol 2. Geene aanmerkingen
kol 3. Ook geene aanmerkingen.


Art 3. Zijn ingekomen de schoollijsten van de vorige week, waarop geen brood is behoeve ingehouden te worden, echter zijn de nalatigen ernstig gewaarschuwd. En die van deze aan de OnderDirecteurs uitgereikt ter beboeting.
Die der vorige week zullen aan den heer Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden opgezonden.Zaturdag den 11 July 1935

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Betje, Saartje en Nathan Allemans van kolonie no 3, verzoeken om met verlof te mogen gaan naar Dordrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan, hebbende zij de toestemming hunner besteders vertoond.

Verboom van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Vianen voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Breek van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Purmerend voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Maria Kamans van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Delft voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Willem Gutsloe van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is geweigerd, daar hij door de werkzaamheden in de vaart niet gemist kan worden.

Vrouw van der Sluis van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht, met harde dochter Grietje, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van Duuren van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

van Dinteren van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan, met zijnen zoon Martinus, naar 's Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Het wordt den vader toegestaan, maar den zoon geweigerd, daar beiden niet uit het huisgezin kunnen gemist worden.

Jan Kloppenburg van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te mogen gaan naar Leeuwarden voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw IJdema van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Harlingen voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Frederiks Nak van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Harlingen voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Ide Lels van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

H.G. Range van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

P. Stuiver van kolonie no 2, verzoekt een verlofpas voor zijne dochter Catharina, oud 21 jaren, om te gaan dienen te 's Gravenhage.
Is toegestaan.

Vrouw Hendriks van kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor hare dochter Heintje, oud 20 jaren, om te gaan dienen te Purmerende voor den tijd van drie maanden.
Is toegestaan.

Vrouw Landsbach van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Jan Andries Smit van kolonie no 2, verzoekt een verlofpas voor zijnen zoon Balthazar, oud 21 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen te 's Gravenhage.
Is toegestaan.

Vrouw Clingen van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Rotterdam voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Weduwe Hoogenberk van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Weesp voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.


Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten der Kolonien en bevonden dat in
kol 1. Bijkerk geen mest gemaakt, voor het overige geene gebreken. De OnderDirecteur wordt last gegeven, om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.
kol 2. Geene aanmerkingen
kol 3. Geene aanmerkingen.


Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er bij:
Franken, Kooistra, Hoekstra en Nord ieder 2 Nederlandse pond brood is ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan den Onderdirecteurs afgegeven ter beboeting.Zaturdag den 18 July 1835

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van de OnderDirecteuren Faaken en Schuurer, welke op reis zijn om hooi te koopen..

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

Klaas Visser van kolonie no 3, verzoekt een verlofpas voor zijne dochter Grietje, oud 19 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen in de Beemster.
Is toegestaan.

Berkenkamp van kolonie no 3, verzoekt verlof voor zijne vrouw, voor den tijd van 14 dagen, om naar Haarlem te gaan.
Is toegestaan.

Geertje Smit van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar den Helder voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Kniezenburg van kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor hare dochter Petronella, oud 18 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen te Haarlem.
Is toegestaan.

S. Bollen an kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar Alkmaar voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Hendrik van Duuren van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar de Helder voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Vrouw van der Weert van kolonie no 2, verzoekt om met verlof te gaan naar Utrecht voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

W. Wesselman an kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar Haarlem voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.


Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten der Kolonien en bevonden dat in
kol 1. Bijkerk het achterstallige nog niet bijgewerkt en Molewijk geen mest gemaakt, voor het overige geene gebreken. De OnderDirecteur zal last gegeven worden, om zorg te dragen, dat het achterstallige in de volgende week wordt bijgewerkt.
kol 2. Geene aanmerkingen
kol 3. Geene aanmerkingen.


Art 3. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood is behoeven te worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de tegenwoordig zijnde Onderdirecteur afgegeven ter beboeting, terwijl die van kolonie no 1 en no 3 aan de OnderDirecteurs zullen gezonden worden.Zaturdag den 25 July 1835

Alle leden zijn tegenwoordig, met uitzondering van de OnderDirecteuren Faaken en Schuurer, welke op reis zijn tot het aankoopen om hooi.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van Kolonisten.

Verschenen zijn:

J.J. Surstedt van kolonie no 3, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

A. Hartgers van kolonie no 1, verzoekt om met verlof te gaan naar 's Gravenhage voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

Seelenhorst van kolonie no 1, verzoekt verlof voor zijne vrouw, om naar 's Gravenhage te gaan, voor den tijd van 14 dagen.
Is toegestaan.

H. Boxman van kolonie no 3, verzoekt een verlofpas voor zijne stiefdochter Volkera Hendrika Holsteijn, oud 19 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen te Alkmaar.
Is toegestaan.

De weduwe van Puffelen van kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor hare dochter Cornelia, oud 19 jaren, voor den tijd van drie maanden, om te gaan dienen te Rotterdam.
Is toegestaan.


Art 2. Zijn ingekomen de mestrapporten der Kolonien en bevonden dat in
kol 1. Bijkerk en Molewijk het achterstallige nog niet bijgewerkt. De OnderDirecteur zal last gegeven worden, om, zoo het achterstallige in de volgende week niet bijgewerkt is, van ieder drie Nederlandse ponden brood te korten..
kol 2. Geene aanmerkingen
kol 3. Geene aanmerkingen.


Artikel 3. Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van den staat des werks om en bij de huizen, met uitzondering van die van kolonie no 1, van de wijkmeester Visscher en die van kolonie no 2 van Krol en Keizer.
De ingekomene bevonden als volgt:
kol 1. en kol 2. Geene aanmerkingen.
kol 3. Wed. Zwiers, van ??, van Putten, Laverman, wed. de Bruin en Bating alle de rogge door de koeijen beschadigd, en daarvoor brood gekort, Jansen en Zwak de greppen om het huis niet schoon. Beiden aangezegd om het gebrekkige te herstellen.


Art 4. Zijn ingekomen de lijsten der afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden dat er geen brood is behoeven te worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen, beoordeeld en aan de tegenwoordig zijnde Onderdirecteur afgegeven ter beboeting, terwijl die van de afwezige leden ter zelfder oogmerk zullen worden gezonden.


Voor eensluidend afschrift,
de secretaris van de Kleine Raad,
T.H.P. van Marle.