Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Volledige transcriptie van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad, in de gewone kolonien gedurende de Maand September 1842Zaturdag den 3e September 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Zantwijk van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van acht dagen
Is toegestaan.

Kramer van kolonie no 3, verzoekt met verlof te gaan naar Zaandam voor den tijd van drie dagen
Is toegestaan.

De weduwe Hofman, van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen
Is toegestaan.

Bolkenstein, van kolonie no 3, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen
Is toegestaan.

Aaltje Boon, van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen
Is toegestaan.

M. Jansen, van kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden om te Steenwijk te gaan dienen.
Is toegestaan.


Art 2, Zijn ingekomen de lijsten van afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er van van Belkum 60 centen is moeten worden ingehouden. Dezelven zullen aan den Adjunct=Directeur van het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen ter beoordeeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven.


 Zaturdag den 10e September 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Hermanus, zoon van de weduwe Lutgering van kolonie no 3, oud 26 jaren, verzoekt uit de koloniŽn te mogen worden ontslagen, daar hij voornemens is in het huwelijk te treden met Elisabeth, dochter van den kolonist Hendrik Wulfering van kolonie no 3, oud 20 jaren, welke almede haar ontslag verlangt, zijnde zij voornemens zich in de gewone Maatschappij een bestaan te verschaffen.
De Raad heeft geene bedenkingen tegen dit verzoek, daar zij wel in staat schijnen te zijn, om voor hun onderhoud te zorgen.

Lambertus Schouten van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Amsterdam voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan

Boddendijk, van kolonie no 2, verzoekt met verlof te gaan naar Hoorn voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.

Rietbergen en zijne vrouw, van kolonie no 1, verzoeken met verlof te gaan naar Kampen voor den tijd van vier dagen.
Is toegestaan

Vrouw Keizer van kolonie no 3, verzoekt met verlof te gaan met hare dochter naar Zutphen voor den tijd van veertien dagen.
Is toegestaan.


Art 2, Zijn ingekomen de lijsten van afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er van Tingen 20 cents, en van Eckhardt 40 cents is moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur van het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen ter beoordeeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven.

Art 3. Is ingekomen eene lijst van afwezig geweest zijnde catechisanten in de vorige week, waaruit blijkt, dat er van Lesier, Balen en Schravendijk, ieder 20 cents is moeten worden ingehouden. Dezelve zal almede aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.

 

 Zaturdag den 17e September 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Vrouw Sap van kolonie no 2, verzoekt met verlof te gaan met haar kind naar Amsterdam voor den tijd van acht dagen.
Is toegestaan.

Atsma van kolonie no 3, verzoekt met verlof te gaan naar Bolsward voor den tijd van vijf dagen.
Is toegestaan.

Vrouw Baas van kolonie no 1, verzoekt met verlof te gaan naar Veenhuizen voor den tijd van acht dagen.
Is geweigerd, daar zij moeijelijk uit het huisgezin kan gemist worden.

M.I.L.J. Alexis van kolonie no 3, verzoekt in het huwelijk te mogen treden met Grietje, dochter van de weduwe Ponse, oud 32 jaren, mede van kolonie no 3; eerstgenoemde heeft vijf kinderen, , waarvan de oudste, eene dochter van 16 jaren oud is en de jongste bijna 2 jaren.
De Raad stelt dit verzoek gunstig aan de permanente Commissie voor, daar de oudste dochter wel 16 jaren oud is, doch daarbij zeer gebrekkig en ongelukkig, waarom de Raad het van belang oordeelt, dat hem dit huwelijk wordt toegestaan, en er ook op het gedrag van Grietje Ponse niets valt aan te merken.
.
Janette Wibier, oud 26 jaren, ingedeelde bij Seelenhorst, in kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor den tijd van drie maanden, om te 's Gravenhage te gaan dienen.
Is toegestaan.


Art 2, Zijn ingekomen de lijsten van afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er van Perrijn en Eckhardt ieder 40 cents is moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur van het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen ter beoordeeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven. Zaturdag den 24e September 1842

Alle leden zijn tegenwoordig.

Art 1. Voorstellen, verzoeken en klagten van kolonisten

Verschenen zijn:

Franken van kolonie no 1, verzoekt een verlofpas voor zijne dochter IJda, oud 23 jaren, voor den tijd van drie maanden, om bij hare zuster te Leyden te gaan dienen; verzoekende hij voor zich zelf een verlof van veertien dagen om haar weg te brengen.
Beide verzoeken zijn toegestaan.


Art 2, Zijn ingekomen de lijsten van afwezig geweest zijnde schoolkinderen van de vorige week en bevonden, dat er van Faber 30 cents en van van Jeveren 10 cents is moeten worden ingehouden. Dezelve zullen aan den Adjunct-Directeur van het schoolwezen worden gezonden.
Die van deze week ingekomen ter beoordeeling en beboeting aan de Onderdirecteurs afgegeven.

Art 3. Is ingekomen eene lijst van afwezig geweest zijnde catechisanten in de vorige week, waaruit blijkt, dat er van Lamende 40 cents is moeten worden ingehouden. Dezelve zal almede aan den Adjunct-Directeur voor het schoolwezen worden gezonden.

Art. 4. Zijn ingekomen de mestrapporten van de verschillende koloniŽn over deze maand en bevonden dat ieder hun getal voeren mest heeft aangemaakt.

Art. 5. Zijn ingekomen de maandelijksche opgaven van den staat des werks om en bij de huizen waarop geene gebreken zijn bevonden.


Voor eensluidend afschrift
De secretaris van den Kleinen Raad
T.H.P. van Marle