Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad in de gewone kolonien gedurende de Maand Januarij 1843(...)

Zaterdag 21 januari 1843

Art 1. Voorstellen van verzoeken en klagten van kolonisten.

Verschenen zijn Huibert Bloemzaad no 298bis, bestedeling van Zaandijk, oud 35 jaren, ingedeeld bij de weduwe Lensink, kolonie no 3 hoeve 128, verzoekt een huwelijk te mogen aangaan met Jeltje Klazen Riemersma, wed. P.D. Dijkstra mede in kolonie no 3 hoeve 29, van Bolsward oud 40 jaren, welke 3 kinderen heeft respectievelijk van 10, 5 en 3 jaren oud.
De Raad heeft geene bedenkingen tegen dit huwelijk, en de overschrijving den hoeve op zijn naam, daar op het gedrag van Bloemzaad, die sedert 5 mei 1842 in de kolonien is geweest, gene aanmerkingen te maken zijn, hij een goed werkman is, en dus in het huisgezin den weduwe Dijkstra, die met hare 3 jonge kinderen weinig of niet verdienen kan, wel nuttig kan zijn. Beide belijden de hervormde godsdienst.

(...)