Naar het overzicht
van de
KLEINE RAAD
Klein stukje van:

Notulen van het verhandelde bij de kleinen raad in de gewone kolonien gedurende de Maand November 1847(...)

Zaterdag 20 november 1847

(...)

Vrouw Blessie van kolonie n2; verzoekt het ontslag uit de kolonien voor hare dochter Geertruida, oud 20 jaren, daar zij voornemens is in de gewone maatschappij een huwelijk aan te gaan.
Ofschoon de Raad van oordeel is dat zij haar ongeluk tegement loopt, aangezien de persoon met wien zij denkt te trouwen buiten de kolonien woont, en iemand is die in het onderhoud voor zich alleen niet kan zorgen, zoo zou de raad van oordeel zijn dat het verzoek om ontslag niet moest worden ingewilligd alhoewel ongeacht alle vermaningen en waarschuwingen tegen het onheil wat hun te wachten staat, het huwelijk toch zal voltrokken worden, en zij dan in dat geval de kolonien zonder ontslag zal verlaten.

In de kantlijn bijgeschreven:
Niet toegestaan.

(...)