Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Hereniging broer en zus als ingedeelden bij Kniesenburg

Jacoba van Delsen komt op 30 juli 1833 aan in het etablissement voor weeskinderen te Veenhuizen. Ze is dan zestien jaar oud, vijf jaartjes ouder dan haar broer Laurens die bij de familie Kniesenburg is ingedeeld. Jacoba krijgt volgens invnr 1411 het weesnummer 2035. Zie hier voor de gegevens en de scan van haar inschrijving.

Op 28 oktober 1833 schrijven de regenten van de Stadsaalmozenierskamer te Utrecht aan de permanente commissie, invnr 141 scans 425-426. Uit die brief:

(...)
Wij maken van deze gelegenheid gebruik om, terugkomende op het vroeger aan UEdgeb. medegedeeld verlangen van den kolonist Kniesenburg te Frederiksoord, bij wien onze bestedeling Laurens van Delsen is ingedeeld, ten einde deszelfs zuster Jacoba, in dit jaar naar Veenhuizen opgezonden, uit dien hoofde ook bij zich te mogen ontvangen, en ter wegneming der bezwaren daartegen door UEdgeb. aan ons te kennen gegeven ten slotte der reeds aangehaalde missive van 31 Mei ll. no. 5, UEdgeb. voor te stellen, om tusschen het kind Jacoba van Delsen op algemeen contract opgezonden, en het eene of andere der op onze particuliere contracten opgenomenen, waaromtrent wij de keuze geheel aan UEdgeb. overlaten, eene mutatie te doen plaats hebben, waardoor aan het niet onnatuurlijk verlangen dezer beide kinderen, naar ons oordeel zou kunnen worden voldaan.

Ze willen dus ruilen. Een van de kinderen die de regenten op hun contract met de Maatschappij in de vrije koloniŽn hebben geplaatst, moet naar Veenhuizen en dan kan Jacoba onder de werking van dat contract worden gebracht en overgaan naar Huize Kniesenburg.
Omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over de wezenopvang in Veenhuizen, besluit de permanente commissie op 4 november 1833, invnr 418, eerst aan dat ministerie te vragen of die overplaatsing okay is. Op 11 november 1833 laat Binnenlandse Zakenweten er geen bezwaar tegen te hebben, invnr 142 en bij besluit van 2 december 1833 N16, invnr 419, geeft de permanente commissie toestemming voor de overplaatsing.
In het stamboek Frederiksoord 1830-1835, invnr 1348 scan 90 en in het stamboek Frederiksoord van 1835-1841, invnr 1349 scan 89 staan Laurens van Delsen en Jacoba van Delsen allebei ingeschreven als ingedeelden bij Kniesenburg.