Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg No 3a: Briefje van de burgemeester van Vledder, 9 februari 1843


Aan den Heer Officier van Justitie bij de arrondissementsregtbank te Assen.

Vledder, den 9 February 1843,

GV 33 No.3

Ten vervolge op mijnen brief van den 7 dezer No. 30 heb ik de eer UEdelachtbare toetezenden

a). een schrijven van den Heer Directeur der KoloniŽn van den 7 dezer, omtrent den persoon van Johannes Hermanus Kniezenburg en de zaak der reserven,

b). een rapport van den geneesheer C.D.van der Velde, en

c.) eene schetsteekening van het terrein waar de zaak tusschen den Heer Hulst en Kniezenburg is voorgevallen.
                                           
De Burgemeester der gemeente Vledder
w.g. H.H.A.Sluis