Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg No 5: Ordonnancie van verleende regtsingang en rešus,
10 en 11 februari 1843


In naam des Konings

De ArrondissementsRegtbank te Assen, provincie Drenthe, overeenkomstig artikel 83 van het Wetboek van Strafvordering in raadkamer vergaderd,

    Gezien het requisitoir van den Substituut Officier bij gemelde Regtbank van den achtsten Februarij 1800 drie en veertig en de daarbij overgelegde stukken in de zaak tegen Johannes Hermanus Kniezenburg, van beroep kolonist, wonende te Frederiksoord gemeente Vledder,

    Overwegende dat er genoegzame gronden van bezwaar aanwezig zijn dat de beklaagde op vrijdag den derden Februarij 1800 drie en veertig des morgens omstreeks acht uren den Heer Coenraad Hulst, adjunctdirecteur, in of nabij de schuur van deszelfs woning te Frederiksoord, gemeente Vledder, met een mes voorbedachtelijk heeft verwond en eene snede heeft toegebragt op den regterwang, lang vijf Ó zes duim, diep een duim, alsmede eene snede op de regterhand tusschen den duim en de voorste vinger ter lengte van omstreeks vier duim doorgaande tot op het been, eindelijk eene wond of snede op de duim derzelve regterhand,

    Overwegende dat dergelijke daadzaak bij de wet wordt verklaard te zijn wanbedrijf, strafbaar volgens artikel 309 en 311 van het Wetboek van Strafregt,

    Gezien arikel 83 van het Wetboek van Strafvordering,

    Verleent regtsingang tegen den genoemden beklaagden,

    Beveelt deszelfs gevangenneming en gelast dat de beklaagde zal worden overgebragt  in de bij deze Regtbank aanwezige gevangenis strekkende tot bewaring van beklaagde.

    Aldus gedaan ter raadskamer op heden den tienden Februarij 1800 drie en veertig bij Mrs. Homan, President, Alsthorpius Grevelink en Bertling, regters, Oosting, substituut griffier.

w.g. J.T.Homan
P.W. Alstorphius Grevelink
C.E.Oosting
E.K.J.Bertling

                                                  -----------------------------

De Officier van Justitie belast de geregtsdienaren Stoker en Bakker met de uitvoering van dit bevelschrift.
Assen, 10 Februarij 1843
w.g. Thuessink van der Hoop
Subst.

                                                  -------------------------------

Op heden den elfden Februarij 1800 drie en veertig, ten gevolge bovenstaande last van den Heer Officier van Justitie bij de ArrondissementsRegtbank te Assen en uit krachte van bovenstaand bevel van gevangenneming uitgevaardigd door gemelde Regtbank  op den tienden Februarij 1800 drie en veertig hebben wij, Jan Stoker en Lubbert Bakker, geregtsdienaren gestationeerd te Assen, gearresteerd en daarna in verzekerde bewaring genomen te Frederiksoord, gemeente Vledder ten zijnen huize den persoon van Johannes Hermanus Kniezenburg, van beroep kolonist, ten einde door ons te worden overgebragt in de gevangenis te Assen, strekkende tot bewaring van beklaagden, alwaar wij hem aan den cipier dier gevangenis hebben overgegeven, die ons rešu heeft ter hand gesteld. Wijders hebben wij bedoeld bevel aan den gearresteerde vertoond en beteekend en afschrift daarvan overgegeven zoomede van deze acte.
w.g. J.Stoker
L.Bakker

                                             --------------------------------------

Ontvangen van de geregtsdienaren J.Stoker en L.Bakker een bevel tot gevangenneming uitgevaardigd door de ArrondissementsRegtbank te Assen  op den tienden Februarij 1800 drie en veertig tegen zekeren Johannes Hermanus Kniezenburg.

Assen, 11 Februarij 1843,
Voor den Griffier,
w.g. Mennega
b.kl.

Gezien bij de Officier van Justitie te Assen den 11 Februarij 1843,
                                                            
w.g. Thuessink van der Hoop
Subst.

                                            ------------------------------------------

De ondergeteekende, cipier in het Huis van Arrest en Justitie te Assen certificeert  hiermeede dat hem in bewaring is overgegeven den persoon van Johannes Hermanus Kniezenburg.

Assen, den 11 Februarij 1843
w.g. J.Schuiling

Gezien bij mij Officier van Justitie te Assen den 11 Februarij 1843,
w.g. Thuessink van der Hoop
Subst.