Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg No 17: Verhoor van de getuige Van de Brink,
10 maart 1843


NB: Op dit formulier zijn gedeelten voorgedrukt, maar die zijn gewoon in de tekst opgenomen


PROCES-VERBAAL

Pro Justitia
No. 17

Op heden den tienden Maart achttien honderd drie en veertig is voor mij Regter-Commissaris bij de Arrondissements-Regtbank te Assen, Provincie Drenthe, geadsisteerd door den Griffier bij genoemde Regtbank, geŽxploiteerd door den deurwaarder C.F. Poulie wonende te Meppel verschenen de persoon gedagvaard onder den naam van Adrianus van den Brink, dewelke, na in onze handen te hebben afgelegd de belofte van de geheele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen, desgevraagd heeft geantwoord te zijn genaamd  Adrianus van den Brink, oud vijfendertig jaren, van beroep arbeider en kolonist, wonende te Frederiksoord, dat er geene dienstbetrekking, noch bloedverwantschap of aanhuwelijking bestond tusschen  hem getuige en den beklaagden J.H. Kniezenburg, en die verder op de daartoe gedane vragen heeft verklaard hetgeen volgt:

Nadat aan den getuige zijne verklaring afgelegd voor den Heer Burgemeester van Vledder op den zesden February jongstleden zeer duidelijk was voorgelezen,

    dat dezelve alles inhoudt wat hem ten aanzien van het voorgevallene bekend is, maar dat hij de opmerking moet maken dat men hem niet heeft begrepen toen er gerelateerd is dat hij getuige zoude gezien hebben dat Kniezenburg de deur was uitgedrongen door den Heer Hulst, want dat hij alleenlijk gezien heeft dat de Heer Hulst Kniezenburg in de borst vatte,

    dat hij na dit gebeurde niets meer heeft gezien omdat hij hierop dadelijk aan zijn werk was gegaan;

    Dat hij in het geheel niet nieuwsgierig naar de uitslag was geweest van hetgeen er gebeurde en dat hij steeds aan zijn werk was gebleven;

    Dat hij er ook in het geheel niets van weet of de Heer Hulst toen hij Kniezenburg in de borst vatte reeds aldan niet gewond was omdat hij alles ít geen hij gezien heeft terloops door de geopende staldeuren zag terwijl hij de beesten voederde.

Na voorlezing blijft de getuige hierbij en bekomt taxe.
Tarief É 3,54Ĺ.

w.g. C.E. Oosting
D.H. Westra
A. v.d. Brink