Naar het overzicht
van stukken over Kniesenburg
Rechtszaak Kniesenburg No 23: Dagbepaling van den Heer President,
28 maart 1843


NB: Op deze formulieren zijn gedeelten voorgedrukt, maar die zijn gewoon in de tekst opgenomen


No. 23
Pro Justitia

De officier van justitie bij de Arrondissements-Regtbank te Assen verzoekt, naar aanleiding van art. 50 van het reglement, betreffende de wijze van eedsaflegging, enz. van den 14 September 1838, (Staatsblad No. 38), den President van gemelde Regtbank, den dag te bepalen, waarop ter openbare teregtzitting zal worden behandeld de zaak tegen

                                 Johannes Hermanus Kniezenburg

wegens  verwonding van den Heer Coenraad Hulst in of nabij deszelfs woning te Frederiksoord, gemeente Vledder op den 3 February 1843

zullende in die zaak  veertien  getuigen worden geroepen.

Assen, den 28 Maart 1843
w.g. Thuessink van der Hoop
subst.

---------------------------------------------------

De President der Arrondissements-Regtbank te Assen,

Gezien art. 50 van het reglement, betreffende de wijze van eedsaflegging enz., van den 14 September 1838, (Staatsblad No. 38),

Bepaalt, dat de bovenvermelde zaak zal worden behandeld op de openbare gewone teregtzitting der gemelde Regtbank van Woensdag den twaalfden April eerstkomend des voormiddags te tien  ure.

Assen, den 28 Maart 1843
w.g.  J.S. Homan