Naar het overzicht
van de MUNT-pagina's

De data waarop de koloniale munt (papier en koper) voor de vrije koloniλn wordt aangemaakt in de jaren 1825 en 1826

In een brief op 24 september 1830, waarvan de rest van de inhoud staat op deze pagina, maakt de directeur der koloniλn ook een overzicht van de data waarop koloniale munt voor de vrije koloniλn is aangemaakt. De brief heeft nummer N972 en bevindt zich in invnr 108 de scans 374-378

Hij maakt dat overzicht om uit te rekenen of de Maatschappij door het omwisselen van de koloniale munt op 22 september 1830 verlies heeft geleden of winst heeft gemaakt. Ervan uitgaande, schrijft hij, 'dat de mij opgegeven posten juist zijn', dan is er koloniale munt aangemaakt en in omloop gebracht op de navolgende data:

2 Juny 1825, in kaartjes
ƒ 506.06½
2 Juny 1825, in koper ƒ  45.08
14 Juny 1825, in kaartjes ƒ 139.10
17 Juny 1825 ƒ 123.95
6 Augustus 1825 ƒ  50.---
19 Augustus 1825 ƒ  17.---
29 Augustus 1825 ƒ  35.--
3 September 1825 ƒ  80.---
20 September 1825 ƒ  50.---
22 September 1825 ƒ 101.50
4 October 1825
ƒ  56.25
6 October 1825 ƒ   3.---
31 October 1825 ƒ 121.---
7 November 1825
ƒ  36.50
19 December 1825 ƒ  28.20


1 Maart 1826
ƒ 99.66½
26 Maart 1826
ƒ 163.---
25 April 1826
ƒ  18.25
8 Mei 1826
ƒ 553.20½
16 Mei 1826 ƒ 264.60½
23 Mei 1826 ƒ  2.30
29 Mei 1826 ƒ  7.35
6 Juny 1826
ƒ 53.25
18 July 1826
ƒ  50.---
20 July 1826 ƒ 150.---
20 September 1826
ƒ  40.---
26 September 1826 ƒ  10.40
30 September 1826 ƒ  6.--
Te zamen
ƒ 2810.67

OPMERKINGEN

Een paar opmerkingen hierbij:
● De directeur heeft deze gegevens overgenomen uit het kasboek van zijn voorganger als directeur Wouter Visser.
● Het gaat hier om de WAARDE die de betaalmiddelen hebben, dus niet de kosten van vervaardiging ervan. Dus ƒ  50.-- aan kaartjes zouden bijvoorbeeld kunnen zijn 500 winkelkaartjes van 10 cent.
● De ƒ 45.08 aan koper in juni 1825 zullen de 6 munten zijn op deze pagina, drie van ιιn cent en drie van ½ cent. Als er van al die zes munten evenveel gemaakt zijn (wat kan hoewel kolonie 2 Wilhelminaoord kleiner is dan kolonie 1 Frederiksoord die weer kleiner is dan kolonie 3 Willemsoord), dan zouden er duizend stuks van elk gemaakt zijn.
● De aanzienlijke posten in het voorjaar van 1826 zullen komen van de introductie van de broodkaartjes, zie deze pagina.
● Blijkbaar worden er na 30 september 1826 geen munten/kaartjes voor de vrije koloniλn meer aangemaakt TOTDAT de directeur nieuwe kaartjes laat maken die hij 22 september 1830 in φmloop brengt.
● De directeur komt er op uit dat bij de omwisseling blijkt dat er op het koloniale geld van de vrije koloniλn een verlies is geleden van ƒ129,73.

TEGENOVERZICHT

De permanente commissie heeft die brief geagendeerd op 30 september 1830 bij agendapunt N24 en vraagt dan de Directeur der Administratie om er over te rapporteren. Aan de hand van die rapportage schrijft de permanente commissie op 25 november 1830 bij agendapunt N2, invnr 382, aan de directeur. Het op bovenstaande schema betrekkelijke gedeelte luidt:

De opgave van UwEd omtrent de op de daarbij vermelde tijdstippen nieuw gemaakte en in omloop gebragte Koloniale munt levert met de daarvan bij ons voorhandene aanteekeningen een verschil op van  ƒ 720,- ten gevolge waarvan de verwisseling in plaats van ƒ 129,73 verlies eene winst zoude aanbrengen van ƒ 590,27.

Wij verzoeken UwEd tot opheldering van dat verschil de nodige nasporingen te bewerkstelligen en hebben de eer UwEd hieronder de opgave mede te deelen van het bedrag der Koloniale munt die volgens onze aanteekeningen bij de Koloniale .directie op de daarnevens gestelde tijdstippen moet zijn ontvangen als:
ƒ 814.19½ Juny 1825
ƒ 822.---
Aug 1825
ƒ 231.50
Sept 1825
ƒ  59.25
Octob 1825
ƒ157.50
Novemb 1825
ƒ  28.20
Decemb 1825
ƒ 99.66½
Maart 1826
ƒ 181.25
April 1826
ƒ  820.11
Mei 1826
ƒ  60.60 Juny 1826
ƒ 200.---
July 1826
ƒ 40.---
Sept 1826
ƒ 16.40
Octob 1826
ƒ 3530.67
te zamen

VERGELIJKING

De permanente commissie zal gebruik gemaakt hebben van het extract uit het kasboek dat de directeur hen maandelijks toezendt. In hun schema werken zij per maand, terwijl de directeur in zijn schema per dag werkt. Daarom druk ik het schema van de permanente commissie hieronder nog een keer af met erachter een volgende kolom waarin ik het schema van de directeur ook heb omgewerkt naar maanden, zodat het goed vergeleken kan worden.


Perm. Comm.
Directeur
Jun 1825 ƒ 814.19½ ƒ 814.19½
Aug 1825 ƒ 822.--- ƒ 102.---
Sept 1825 ƒ 231.50 ƒ 231.50
Oct 1825 ƒ  59.25 ƒ 180.25
Nov 1825 ƒ157.50 ƒ  36.50
Dec 1825 ƒ  28.20 ƒ  28.20
Mrt 1826
ƒ 99.66½ ƒ 262.66½
Apr 1826
ƒ 181.25 ƒ  18.25
Mei 1826
ƒ  820.11 ƒ 827.46
Jun 1826
ƒ  60.60 ƒ 53.25
Jul 1826
ƒ 200.--- ƒ 200.---
Sept 1826
ƒ 40.--- ƒ 56.40
Oct 1826
ƒ 16.40
----
Totaal
ƒ 3530.67
ƒ 2810.67

De verschillen bij okt/nov 1825 en mrt/apr 1826 en mei/jun 1826 en sept/okt 1826 zullen te maken hebben met boekdata, want als je oktober en november 1825 bij elkaar optelt, hebben permanente commissie en directeur hetzelfde bedrag. Idem dito maart-april 1826, mei-juni 1826 en september-oktober 1826.

VERSCHIL WEGGEWERKT

Het enige echte verschil zit hem in augustus 1825. En dat werkt de directeur keurig weg in zijn brief van 1 december 1830, invnr 110 de scans 374-375.

De som van ƒ 720.-- welke indertijd bij deze koloniλn meer in koloniale munt zou zijn in ontvang genomen, wordt hier op het kasboek van den Directeur aldus gesteld gevonden:

"13 Aug 1825, ontvangen voor nieuw aangemaakte kaartjes, ten laste van het 1e en 2e gesticht te Veenhuizen in uitgaaf gesteld ƒ 720.--"

Ik heb mitsdien de eer UwEdG, in antwoord op derzelver missive van 25 Nov N2, aan te merken, dat reeds daar uit blijkt, dat die post aan de gewone koloniλn vreemd is, behalve dat het mij verwonderen zou, dat de ex algemeen boekhouder, bepaaldelijk in dit opzigt, die post zoude hebben over het hoofd gezien.  

Verder vindt de directeur dat het overzicht van de permanente commissie 'vokomen overeen komt' met zijn helemaal bovenaan deze pagina afgedrukte overzicht, 'behoudens eenige geringe verschillen in de datums der in ontvangst neming'.

KORTOM, we kunnen het schema van de directeur aanhouden als de data dat het koloniale geld in de VRIJE KOLONIΛN is opgenomen in de boeken van de directie (wat in veel gevallen ook de data zullen zijn dat de door de directeur bestelde nieuw aangemaakte munten of kaartjes aankomen).

VEENHUIZEN

Verdere discussie of er op de koloniale munt te Veenhuizen door de Maatschappij verlies is geleden of winst is gemaakt, staat helemaal onderaan op deze pagina.