Naar het overzicht
van stukken over de OMMERSCHANSRond 8 augustus 1820 treedt Wouter Visser in functie als de eerste adjunct-directeur en hoogste gezagsdrager op de Ommerschans

Het is noodzakelijk de sinds februari 1820 op de schans actieve onderdirecteur Fenner wat bij te sturen, zie ook hier, en er wordt gezocht naar een superieur voor hem. Op 4 juni 1820 schrijft Johannes van den Bosch aan de rest van de permanente commissie, invnr 55 scan xxx:

Steenwijk 4 junij 1820

Ik heb het genoegen mijne geleerde medele≠den hier nevens aantebie≠den de missive van den Heer Visser ontvangen, welke bereid is op de hem aangebo≠den voorwaarden als adjunct Direc≠teur in dienst der Maatschappij overte≠gaan, onder eenige bepalingen echter betrekkelijk zijne tegenwoordige charge als adjudant-majoor.
Ik ben hier bijge≠voegd een concept voorstel aan Z.M. den Koning des≠wegens te doen, waar≠door, zo hetzelve word aangeno≠men na mijn inzien aan het verlan≠gen van den Heer Visser voldaan zal zijn.
Het is hoogst nodig om meer dan een reden dezen zaak zo veel mogelijk te bespoe≠digen.

Directeur der koloniŽn Benjamin van den Bosch schrijft op 7 juni 1820, invnr 55 scan xxx, aan de permanente commissie (met 2 assessor bedoelt hij zijn broer Johannes):

Den 2 assessor heeft mij geinformeerd dat den luitenant adju≠dant majoor Visser, waarschijnlijk door den Kommissie zal wor≠den ge≠Žmployeerd. Ik heb hem in en buiten dienst leeren kennen als een man van veel geschikt≠heid, onvermoeide ijver en strikte eerlijkheid. Ik heb hem als zodanig ge≠meend te kunnen aanbeveelen en voor de belan≠gens der Maatschappij van belang achten. Ik heb uit geen andere motieven gehandelt en schoon er tusschen ons altijd eenige verwij≠dering bestond, heb ik echter steeds aan zijne bekwaamheden recht gedaan, die in de gevolgen mijner aanbeveeling zullen als ge≠grond doen kennen.

Wouter Visser is geboren 17 oktober 1789 te Sliedrecht als zoon van Arie Korstiaans Visser, aannemer Rijkswerken, en Jaapje van Haaften. Hij schijnt te zijn opgeleid tot landmeter. Volgens latere mededelingen van Fenner, zie hier, wordt hij 8 augustus 1820 door Johannes van den Bosch op de schans geÔntroduceerd en begint hij 13 augustus 1820 met zijn werk als adjunct-directeur van de Ommerschans.

In het maandblad de Star van september 1820 staat op pagina 689:

Het werk der gebouwen, landontginning, greppen en waterleidingen, aan de Ommerschans is reeds zeer ver gevorderd. Dit instituut wordt, onder de loffelijke direktie van den Heer VISSER, op de beste wijze voortgezet.