Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Besluit permanente commissie 8 februari 1825 N3: Bepaling nopens het getal Onderwijzers bij het 1e Gesticht te Veenhuizen

De oorspronkelijke opzet voor het kinderetablissement te Veenhuizen voorziet in één onderwijzer. Zie hoe het personeelsbestand er volgens de huishoudelijke bepalingen van februari 1824 uit zou zien. Als najaar 1824 en begin 1825 de grote toevloed van kinderen begint, zie dit overzicht, wordt het duidelijk dat er meer onderwijzend personeel nodig is. Dit besluit bevindt zich bij de besluiten over 1825, invnr 963:


De Permanente Commissie

Overwegende dat uit hoofde van de menigte jonge kinderen, welke zich onder de bevolking van het 1 Gesticht te Veenhuizen bevindt, één schoolonderwijzer onvoldoende is, om aan al de onderwijs behoevende het noodig onderwijs te geven, en mitsdien van de bepaling bij het Reglement van huishouding van ééne schoolonderwijzer voor elk instituut immers voor het 1e gesticht eenigzins behoort te worden afgeweken,

Heeft besloten:

Artikel 1.
In het 1e gesticht te Veenhuizen zullen zijn, een eerste, een tweede en een derde schoolonderwijzer.

Artikel 2.
Tot 1e schoolonderwijzer wordt thans definitivelijk aangesteld de Heer H.A. Swarts op het tractement van f 7.50 ’s weeks, mitsgaders het voordeel van vrije woning.

Artikel 3.
Het tractement voor den 2e onderwijzer wordt bepaald op f 4.00 wekelijks mede benevens het voordeel van vrije woning, wordende den Directeur uitgenodigd den persoon voor den 2e onderwijzer aan de P. C. voor te dragen.

Artikel 4.
Tot 3e onderwijzer zal worden gebruikt een der meest gevorderde en geschiktste élèves van het Instituut te Wateren of van het gesticht te Veenhuizen op voordragt van den 1e onderwijzer ter keuze van den Adjunct-Directeur voor het onderwijs en onder goedkeuring van den Directeur der Koloniën en zal die élève boven de gewone voeding genieten f 1: ’s weeks.

Artikel 5.
Alle vroegere hier niet mede strijdige bepalingen, omtrent het onderwijs in het algemeen, blijven op den bestaanden voet.

En zal afschrift enz. enz.