Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Besluit van de permanente commissie 27 augustus 1832 N45: Wijziging in de verdeeling in klassen der Schoolonderwijzers

Dit besluit bevindt zich bij de besluiten 1832, inventarisnummer 970.


De Permanente Commissie,
gelet op het rapport van haar medelid D.J. Sluiter gevraagd den 14 julij ll. N42 op den voordragt van den Direkteur der Kolonien van den 30 junij bevorens N1243,
herzien het organiek besluit van den 18 december 1827 betrekkelijk het schoolwezen in de Kolonien en gestichten.

Besluit

bij ampliatie en zoo verre van de bepalingen van evengemeld besluit vast te stellen hetgeen volgt:

Artikel 1
De schoolonderwijzers in de verschillende Kolonien worden verdeeld in zeven klassen op den volgenden voet, te weten:
1e klasse de Hoofdonderwijzers in de scholen bij de kindergestichten
2e klasse de onderwijzers in de scholen bij het 2e Gesticht te Veenh en bij dat van de Ommerschans, mitsgaders die van de twee hoofdscholen in kolonie 2 en 3;
3e klasse de onderwijzers in de hoofdschool van Kolonie 1 en die van de bijschool in Kolonie 3;
4e klasse de tweede onderwijzers bij de kindergestichten;
5e klasse de onderwijzer van de bijschool in de Oostvierde parten;
6e klasse de onderwijzer van de bijschool te Doldersum en de 3e onderwijzer bij het 1e Gesticht te Veenhuizen, welke laatste post bij dezen wordt daargesteld;
7e klasse de ondermeesters.

Artikel 2
De bezoldiging der onderwijzers zal zijn als volgt, te weten:
1e klasse s jaars f 400:-
2e klasse s jaars f 350:-
3e klasse s jaars f 300:-
4e klasse s jaars f 250:-
5e klasse s jaars f 200:-
6e klasse s jaars f 150:-

Aan de onderwijzers der vier eerste klassen wordt daarenboven het genot van vrije woning toegestaan.
Aan de onderwijzers der overige klassen zal deze gunst niet kunnen worden verleend, zullende uit dien hoofde bij vacatures alleen ongehuwde personen voor de vervulling in aanmerking komen.
De bezoldiging der ondermeesters blijft bepaald op den voet van artikel 6 van het aangehaalde organiek besluit.
Afschrift dezes etc. 


NB: Bij het volgende besluit (27 augustus 1832 N46) wordt aan de directeur overgelaten 'de aanstelling der onderwijzers van de 6e evenals die der 7e klasse', waardoor 'art. 4 van het besluit van 8 juni ll vervalt'. Maar dat besluit van 8 juni ken ik helemaal niet.