Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Augustus 1832: Als de 2de onderwijzer van het derde gesticht in militaire dienst gaat, kan er bezuinigd worden op het loon van zijn opvolger omdat die nog tot de wezen behoort

Het moet als het even kan wel altijd zo goedkoop mogelijk. Men vindt het niet nodig dat de nieuwe tweede onderwijzer bij het derde gesticht in Veenhuizen het volledige loon krijgt omdat hij pas negentien jaar is en officieel tot de wezen behoort.

Normaal verdient een 2de onderwijzer bij een van de kindergestichten 250 gulden per jaar. Een ondermeester verdient afhankelijk van ervaring en rang n of twee gulden per week, dus 52 of 104 gulden per jaar. Zie het overzicht van de bezoldiging van de onderwijzers. Hier is het voorstel een soort van tussenvorm.

Brief

Op 14 juli 1832 schrijft de directeur der kolonin in een brief met nummer N1243 aan de permanente commissie, invnr 126 scan 450. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn


Fredriksoord, 30 Junij 1832

De 2e onderwijzer bij de school van het 3e Gesticht te Veenhuizen, met name Paulus van der Horst Hebert, in dit voorjaar als milicien vertrokken zijnde, heeft er in deze vacature voorloopig kunnen worden voorzien door den eerste ondermeester Sybrand Braak, een der weezen, geboren 16 October 1813 en dus nog geen 19 jaren oud, aan wien voorloopig, sedert eenige weeken 1.- meer en dus 3.- s weeks daarvoor is toegelegd, in afwachting van de overkomst van UWEdG geacht medelid, den WelEerw. Heer Sluiter.

De hoofdonderwijzer en, als ik wel verstaan heb, ook de directie van het gesticht, meenen, echter, dat dien fungerenden 2e onderwijzer de volle beloning van f 250 daarvoor zou toekomen.

Het komt mij voor, dat, daar Braak nog zo jong en niet ontslagen is, noch behoeft te worden, en ook door den fungerenden onderwijzer Aukes van Colonien No1, het volle tractement niet is genoten, hij hierop niet wel aanspraak kan maken, te minder daar de onderwijzer Van der Koogh van het 2e gesticht te Veenhuizen, uit de schutterlijke dienst weder komende, in deze plaats zou kunnen invullen,

en heb ik mitsdien de eer, UWEdG het met mij eens zijnde, de bepaling te verzoeken, dat de ondermeester Sybrand Braak voor de tijdelijke waarneming van de 2e onderwijzersplaats bij het 3e Gesticht te Veenhuizen, zal genieten 3.- s weeks met uitzigt op bevordering, naar gelang hij in die betrekking op den duur voldoet, en van der Koogh afwezig mogt blijven.

De Directeur der Kolonien
J. van Konijnenburg

Besluit

Elke bezuiniging gaat de permanente commissie mee akkoord. Ze beslist over deze brief op de vergadering van 27 augustus 1832 onder agendapunt N47, invnr 403 (daarvan zijn geen scans), waarbij ze het zelfs al jammer blijkt te vinden dat Sijbrandi Braak buiten haar voorkennis n gulden opslag heeft gekregen :


s Gravenhage, den 27 Augustus 1832

De Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Gehoord het rapport van haar medelid Ds. J. Sluiter op den bij marg. disp. van 14 dezer N44 in handen van ZEerw. gestelden brief van den directeur der Kolonien van den 30 Junij ll. N1243 behelzende voordragt ter voorziening in den waarneming van den post van 2e onderwijzer bij de school van het 3 Gesticht te Veenhuizen, opengevallen door het vertrek als milicien van den onderwijzer P. van der Horst Hebert,

Besluit:

1e.
De eerste ondermeester Sybrandi Braak, in de kindergestichten onder N1443 gevestigd, wordt bij voortduring met de voorloopige waarneming van den post van 2e onderwijzer in voormeld Gesticht belast.

2e.
Behalve zijne bezoldiging als ondermeester ten beloope van f 104.- zal hem voor de waarneming van dien post eene buitengewone toelage van 1.- s weeks worden uitbetaald, met uitzigt op bevordering naar gelang daartoe gelegenheid bestaat en hij aan zijne bestemming beantwoordt.

3e.
Aan den Directeur voorn. te kennen te geven dat, ofschoon de P. C. gaarne wil instemmen dat de ondermeester S. Braak van den aanvang dat hij den vacanten 2e onderwijzerspost heeft waargenomen, eene buitengewone toelage heeft verdiend, zij echter gaarne had gezien, dat aan denzelve buiten hare voorkennis geene vermeerdering van tractement ware gegeven, wordende daarin voor deze keer echter berust.

En zal afschrift dezes zal worden gezonden aan den Directeur der Kolonien ter uitvoering en een ander afschrift worden uitgereikt aan den verificateur.
Namens de PC voorn.

Uiteindelijk zal Sijbrandi Braak wel gewoon gaan verdienen, zie zijn volledige carrire in het koloniale onderwijs op deze pagina.