Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Jan Hessel van Wolda regelt 7 april 1836 de opvolging van Jan Jeltes Witziers en wie de opvolger dan weer moet opvolgen

Jan Jeltes Witsiers of Witziers heeft een baan in het onderwijsvak elders in het land weten te bemachtigen en vertrekt per 1 april 1836 uit de kolonie. Jan Hessels van Wolda puzzelt wie hem moet opvolgen en wat dat weer voor gevolgen heeft op 7 april 1836, invnr 170 scan 095-096.

Wateren, den 7 April 1836

De 2e onderwijzer van het 1e Gesticht te Veenhuizen, de verdienstelijke J.J. Witzier, is vertrokken en de omstandigheid vordert, dat deze vacature spoedig vervuld worde.

Volgens de vastgestelde Klassificatie der onderwijzers betrekkinge (besluit van de Permanente Commissie van 27 Augustus 1832 N45) behooren de 2e onderwijzers bij de kindergestichten tot de 4e klasse, terwijl er tot de daaropvolgende 5e klasse alleen behoort de onderwijzer van de bijschool in de Oostvierdeparten, zijnde P. van der Koogh, bij het begin dezes jaars aldar in functie gesteld.

Hoe jammer het nu voor deze bijschool is, die ik in het laatst der vorige maand reeds aanmerkelijk verbeterd vond, zoo geloof ik toch, dat deze gemakkelijker goed te vervullen is, dan de 2e onderwijzers betrekking van het 1e Gesticht.

Ik heb alzoo de eer UWEdG. tot 2e onderwijzer aan het 1e Gesticht voor te stellen, P. van der Koogh, en voor dezen wederom J. Meijer Drees, onderwijzer van de 2e bijschool van kolonie 2, en J. Y. Sasburg, 3e onderwijzer van het 1e Gesticht, de beide eenigste personen, der 6e klasse.

De eerste aanvaardde zijne dienst in 1832 en de laatste in 1833, en beide zijn voor die betrekking wel berekend.

De vacature door de verplaatsing van een hunner, zoude vervuld kunnen worden door Daniel Was, ondermeester aan de hoofdschool van kolonie 2, die door een of anderen jongeling wel wederom te vervangen zoude zijn.

De Adjunct-Directeur voor het onderwijs,
J.H. van Wolda

Als hij deze brief doorstuurt naar de permanente commissie geeft de directeur der koloniŽn als zijn mening, invnr 170 scan 133, dat Janus Meijer Drees, die al langer van de 6e klasse is dan Jacob IJzaaks Sasburg, Pieter van der Koogh behoort op te volgen in de bijschool aan de Oostvierdeparten en de permanente commissie kiest daar ook voor. Alle genoemde overplaatsingen gaan in per 1 mei 1836.

Jacob IJzaaks Sasburg wordt dus nog niet bevorderd en blijkbaar duurt het hem allemaal wat te lang, want juni 1837 verlaat hij de kolonie als hij een baan als onderwijzer elders heeft gevonden, zie over hem en zijn broers en zus op deze pagina.