Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

De schoolonderwijzersvergadering in Veenhuizen van 13 augustus 1836

Dit verslag van de schoolonderwijzersvergadering is gebruikt voor De kinderkolonie pagina 258-259 en eerder heb ik er al eens een stukje voor VeleHanden voor geschreven, zie hier. Het verslag bevindt zich in invnr 174, en vul rechtsonder het scannummer 263 in


Aanteekeningen gedaan in de school onderwijzers vergadering van den 13 augustus 1836.

1. Niet present Schuurmans en deszelfs ondermeesters.
2. Aanteekenigen van vorige vergadering gelezen en goedgekeurd.
3. De vergadering was met vier nieuwe leden vermeerderd.

A. Behandelde werkzaamheden

1. Flierman leest de beschouwing van het Turksche rijk voor, waarvoor hij de inhoudt van eene morgenles, aan zijne ondermeesters gegeven over genoemd rijk gekozen hadt.

2. N. Albertsma en J. Sasburg lezen hun gemaakt over de Kruistogten betrekkelijk ons vaderland. Beide kwamen in de meeste punten zeer overeen, en hadden gepaste en doelmatige aanteekeningen gemaakt.

3. Vrieze las een opstel over een gedeelte van de bijbelgeschiedenis: t: w: van de schepping tot den zondvloed maar had te veel verweij letterlijk gevolgd.

4. De echtscheiding uit Tollens werd door de hulponderwijzers kunstmatig gelezen. Dit ging tamelijk wel.

5. Johannes 3:13 wordt taalkundig ontleedt.

B. Werkzaamheden voor eene volgende vergadering worden opgegeven

1. Ontleden de bijbeltekst der volgende vergadering.

2. De hulponderwijzers moeten een opstel maken uit de bijbelgeschiedenis, en wel van Noach tot Mozes.

3. De hulponderwijzers moeten eene beschrijving van de kolonie Veenhuizen maken.

De vergadering werd met psalmgezang gesloten.

De secretaris des gezelschaps,
H.J. Flierman

In het verslag zijn met potlood taalfouten onderstreept. Zo is bijvoorbeeld 'inhoudt' onderstreept op een plaats waar dit geen werkwoord maar zelfstandig naamwoord is. Ook onderstreept is het als voltooid deelwoord bedoelde 'ontleidt' In 1836 was er weliswaar nog geen door iedereen nagevolgde algemene spelling en grammatica maar degene die onderstreepte viel het kennelijk toch wel op dat de onderwijzers zo duidelijk zondigden tegen de al wel algemeen bekend zijnde d- en t-regels

Bij het verslag is een begeleidend briefje van de notulist dat de verslagen altijd gestuurd werden naar het lid der permanente commissie dominee Sluiter, maar aangezien die kortgeleden overleden is, nu naar de permanente commissie gaan. Dat briefje bevindt zich in invnr 175 scan 510: In dat briefje zijn enkele taalfouten aangestreept.
Interessant is vooral de opmerking die er in potlood naast is geschreven. 'De menigte taalfouten in dit stuk en de twee bijlagen doen de schrijver (misschien Flierman of althans zeker een onderwijzer) weinig eer aan. Misschien was het goed daarop v. Wolda te horen, daar die fouten in alle gevallen attentie verdienen.'