Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

12 november 1840: Een veenbaas uit Haulerwijk vraagt of zijn kinderen in Veenhuizen-3 op school mogen

Onderstaande brief bevindt zich in invnr 237, scannummer 252. Ik ben een paar keer op een nieuwe regel begonnen waar de schrijver dat niet deed:


Haulerwijk, 12de  Nov. 1840

Hoog GeŽerde Kommissie

De ondergetekende Theunis Hommes de Vries Veenbaas op de Haulerwijk zeer nabij het 3de gesticht Veenhuizen woonachtig is
Vader verscheidene kinderen wier goede opleiding Hij zich natuurlijk tot eenen eersten pligt maakt, doch in het volbrengen waarvan hij eene groote hinderpaal ondervind wat betreft het ter school gaan van dezelve
de verre afstand van ít schoolgebouw op de Haulerwijk maar ook de menigvuldige vonders over het vaarwater doet het gevaarlijk worden,
het is alzoo dat hij is te rade geworden de Permanente Kommissie eerbiediglijk te verzoeken, zo als hij de vrijheid gebruikt door dezen te doen, dat het hem moge vergunt worden dat drie of vier zijner kinderen aan het 3de gesticht te Veenhuizen mogen ter school gaan tegen voldoening van het geene dat Hoog gemelde Kommissie zoude vermenen te behoren:

In de hope dat dit verzoek eenen gunstigen uitslag mag verwerven, heeft hij de eer met gevoel van ware hoogachting te zijn

T: H: de Vries

De permanente commissie heeft op de brief geschreven dat zij erover besluit op haar vergadering van 5 december 1840 bij agendapunt N30. Dat moet in invnr 510 (daarvan zijn geen scans) zitten, maar dat heb ik niet bekeken, zodat ik niet weet of zijn verzoek ingewilligd is.