Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Besluit 7 mei 1845 N15: De kwekelingen in Wateren moeten zuiniger zijn op hun kleding

Blijkbaar constateert inspecteur der koloniŽn Visser dat de kwekelingen in Wateren niet zuinig zijn op hun kleding en er wat onverzorgd bij gaan lopen, want naar aanleiding van zijn inspectie in april besluit de permanente commissie dat ze voortaan zelf de reparatie van hun kleding moeten betalen, invnr 983:

De Permanente Commissie van Weldadigheid,

Nader gelet op het verslag van den Inspecteur der Kolonien van den 28 april ll, omtrent zijne, in die maand gehoudene Inspectie der Kolonien,

Besluit,

1e de Directie enz

2e den Chef van het Instituut te Wateren aantebevelen om toetezien dat de kleeding van alle de kweekelingen goed worde onderhouden, en ten einde zulks te bevorderen te bepalen, dat te Wateren voortaan even als in het Kindergesticht te Veenhuizen, de kosten der kleedingreparatie over de kweekelingen worden omgeslagen, wordende mitsdien het 5 Art. van het besluit van den 3 December 1844 No 1 ook op Wateren toepasselijk gemaakt.