Naar het overzicht
van stukken over ONDERWIJS

Samenvattende opmerkingen over schoolverslag Veenhuizen door Geraets op 12 juni 1848

Dit verslag gedateerd 12 juni 1848 bevindt zich bij de uitgaande post van de permanente commissie, 28 juli 1848 N3, invnr 616. De samenvattende opmerkingen zijn van Luurt Vrijen:

  Hij is drie dagen in Veenhuizen; lijkt dus grondig

  Ziet er wel degelijk uit, net als Wolda’s rapporten. Er worden suggesties gedaan ter verbetering:

    Zoo was o.a. bij het schrijven de gewoonte ontstaan dat geen der schrijvers een volgenden regel mogt beginnen, voor en aleer het verlof daartoe was gegeven. Hierdoor moesten onderwijzers en leerlingen beurtelings op elkander wachten, waardoor een belangrijk deel tijds te loor ging, dat nuttig en doelmatig kan worden aangewend.

    De klankmethode, uit veellettergrepige woorden met zamengestelde klanken bestaande, was boven de bevatting der kleinen.

  Het is wel een beetje een jubelverhaal. Met een jubelend slot:

    Aangenaam en bemoedigend waren de zigtbare blijken, van toenemende beschaving, welke bij dit onderzoek door houding en spreken werden aan den dag gelegd.