Wie is Thijs Boelen?

Thijs Boelen is zo'n koloniebewoner waar ik niks van weet. Ik weet niet hoe oud hij is, waar hij vandaan komt, sinds wanneer hij op de kolonie woont, waar op de kolonie hij precies woont, enzovoort.

Ik kom hem alleen twee keer tegen in brieven van de directeur der koloniŽn. In de eerste brief wordt hij 'huisverzorger' genoemd. Dat zijn getrouwde mensen met weinig of geen eigen kinderen die op een hoeve met zes weeskinderen passen.

Omgeving?
In de beginperiode werden die vaak door Johannes van den Bosch gerekruteerd in de directe omgeving van de koloniŽn, zodat de kans groot is dat Thijs Boelen al voor het begin van de kolonisatie in die contreien woonde.

In de eerste brief wordt ook vermeld dat hij in kolonie 4 woont. Dat is op dat moment Wilhelminaoord en daarvan zijn uit die periode geen stamboeken bewaard gebleven.

Fragment-1
Het eerste fragment komt uit een brief van directeur Wouter Visser aan de Permanente Commissie dd 7 december 1824, invnr 71 scan 614:

(...) Voorts vind ik mij verpligt ter kennis van de Permanente Kommissie te brengen dat de huisverzorger Thijs Boelen, kol. N4 is beschul≠digt, van uit den koepel op het buitengoed genaamd de Bult nabij Steenwijk te hebben ontvreemd, eene stoel en tafel, en hij ten gevolge daarvan is gearresteert, en naar Zwolle overgebragt;
vroeger was hij bij ons als een braaf en oppassend man bekend en heeft zelfs de koperen medaille ontvan≠gen;
onzeker derhalve of hij schuldig is of onschuldig zal worden gevonden, wenschte ik wel de intentie der Permanente Komm. te mogen weten, of de vrouw ook behoord te worden ontslagen, of wel haar te behouden tot dat die zaak zal zijn gedesi≠deert, en ingeval de misdaad niet word bewezen, of hij dan weder in zijne betrekking als huisverzorger kan worden hersteldt.

Die genoemde medaille-uitreiking aarbij Boelen een koperen medaille had ontvangen, is maar een paar maanden terug, 31 augustus 1824, zie het (fraaie) verslag op deze pagina.

Fragment-2
De permanente commissie heeft op de brief geschreven, invnr 71 scan 616, dat ze deze brief beantwoordt op 22 december, maar voordat dat antwoord de directeur bereikt heeft, schrijft hij alweer, 19 december 1824, ook invnr 71 scan 744:

(...) En eindelijk dat de vrouw van de huisverzorger Boelen, waarover ik bij eene mijner voorgaande de eer had de Permanente Kommis≠sie te schrijven gisteren ook van wegen de justitie gearresteerd is, zodat nu de kinderen waar over zij gesteld waren zonder huisverzorger zijn, waarin wij ten aleer spoedigste zullen voorzien.

De rest van het verhaal zal zich afspelen in de verslagen van de rechtbank. In de archieven van de koloniŽn wordt er verder nooit meer iets van Thijs Boelen en zijn echtgenote vernomen.