Het trieste lot van een circa acht jaren oud jongetje van Duitse afkomst dat alleen door ons land zwerft

Het lot van Wilhelmus Hidser staat beschreven in De kinderkolonie pagina's 270-271. Eerder had ik een stukje over gemaakt op VeleHanden. Alles ie gebaseerd op onderstaande brief van de Officier bij de Regtbank te Deventer aan de gouverneur van Overijssel te Zwolle door de permanente commissie gekopieerd, invnr 97


Kopij no.6260
Deventer, den 15 Junij 1829

Ik heb de eer aan Uwe Excellentie in antwoord op dezelver missive van den 9 dezer maand 1e divisie no.11 te berigten

dat de daarbij vermelde Wilhelmus Hidser oud volgens deszelfs opgave circa acht jaren, geboren naar zijn zeggen, te Staarburg bij Hamburg, zoon van zekeren kunstenaar Hidser overleden en van zekere Louise rondreizende, in het voorleden winter zich eene geruime tijd te Wijhe heeft opgehouden, zijn bestaan vindende in de mededeelzaamheid der landlieden;

dat hij in de maand Januarij gearresteerd en aan mij opgezonden zijnde heeft te kennen gegeven gedeserteerd te zijn uit de kolonien Veenhuizen,

dat ik hem derwaarts heb doen transporteren, doch dat men hem heeft teruggezonden zijnde aldaar niet bekend;

dat ik hem vervolgens naar Staarburg heb weggezonden, doch dat hij tot Bentheim gekomen door de regering dier plaats is teruggezonden, omdat hij van geen bewijs was voorzien dat hij te Staarburg zoude zijn geboren.

Ten laatste heb ik hem naar de kolonie Ommerschans gezonden op grond van artikel 1 van ís Konings Besluit van den 12 october 1825, no.11 hebbende hij, zich daartoe genegen verklaard */* de bij voorziene missive vermelde Adriana Gaasbeek, oud volgens hare opgave 35 jaren, zonder beroep, geboren te Vlissingen, zonder vaste woonplaats en wegens bedelarij op den 13 maart in deze stad aangehouden.

De Officier bij de Regtbank te Deventer (geteekend) C.A. van Munster Jordens
Voor eensluidend afschrift, de Griffier der Staten van Overijssel( geteekend)
W.W. van den Gronden
Voor kopij conform: de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid

Bijgeschreven bij */* is: 'hier schijnt iets uitgelaten doch in de originele heb ik dit ook zo gevonden'. Wilhelmus Hidser is te vinden in het bedelaarsregister toegang 0137.01 invnr 425, met bedelaarsnummer 621. Vermeld wordt dat hij op 7 maart 1829 is binnengebracht en op 25 mei 1830 overleden.