De conflicten van adjunct-directeur Jannes Poelman: december 1823, onderdirecteur Vogelsang en Poelman willen 'buiten aanraking van elkander worden gestelt'

Leendert Vogelsang is geboren in 1781 of 1782 en werkt iets meer dan een jaar voor de Maatschappij van Weldadigheid als hij op 24 april 1823 wordt aangesteld als onderdirecteur onder Poelman. Zie voor meer over Vogelsang deze pagina.


Het zit al na acht maanden he-le-maal fout. Op woensdag 3 december 1823, invnr 67, schrijft de directeur der koloniën Wouter Visser aan de permanente commissie:


Daar tusschen den Heer adj. Direkteur Poel­man en onder dir. Vogelzang te Veenhuizen, eenig verschil is ontstaan, welke van zodani­gen aard is, dat beide deze geemploijeerden hun verlangen hebben te kennen gegeven om eene overplaatsing, waardoor zij buiten aanraking van elkander worden gestelt.

Daar het mij bij onderzoek in deze zaak wel niet duidelijk is gebleken, wie van beiden de eersten aanleiding tot deze disharmonie heeft gegeven, nogthans is voorgekomen dat de belangen der Maatschappij vorderen, de verlangde separatie werkelijk plaats hebben.

Daar het mij al verder is voorgekomen dat de ond. direkt. Nijenbande­ring kol. no.7 gedurende 1½ jaar zich zeer goed heeft ge­dragen en zoo wel de weinige werkzaamhe­den in zijne tegenwoordige betrekking daar­toe de gelegenheid aanboden, getoont te zijn een man van kunde en ijver voor de plaats van onder direkteur; dat hij daar voor slegts geniet ƒ7- per week en dus eenigermate aanspraak op vermeerdering van inkomen heeft verworven, waar toe de stand van za­ken in kol. N7 slegts een ver vooruitzigt aan­biedt.

Daar eindelijk de onder Direkteur Vogel­zang, zich met het inkomen van ƒ7- per week wil vergenoegen, liever dan onder de onmid­dellijke directie van den Heer Poelman te dienen.
Zoo heb ik de eer op grond van alle deze daadzaken de Perm. Kommissie voorte­stellen den onder Direkteur Vogelzang te verplaatsen naar kol. N7 met een inkomen van ƒ7- per week, tot zoo lang de meerdere uitbrei­ding dier kolonie hun aanspraak op het volle inkomen van eenen onder direkteur op ƒ500- jaarlijksch zullen geven; en den onder direkteur Nijenban­dering naar de kolonie te Veenhuizen te doen overgaan, met genot der inkomsten thans door Vogelzang genoten.

Het laatste is een aanzienlijk offer voor Leendert Vogelsang. Als onderdirecteur verdient hij 500 gulden per jaar, dus met zeven gulden per week gaat hij er behoorlijk op achteruit. Maar blijkbaar alles liever dan onder Poelman werken. Op 6 december 1823 neemt de permanente commissie de besluiten zoals de directeur die voorstelt, zie hier. Hoe het daarna verder gaat met Vogelsang staat op zijn pagina.


Voor meer over Jannes Poelman zie zijn overzichtspagina.