Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De notulen, oftewel 'Handelingen en besluiten der Kommissie van Weldadigheid, aangevangen op den 22 junij 1818'

Op maandag 22 juni 1818 vindt de eerste vergadering van de Commissie van Weldadigheid plaats. Zie voor de leden deze pagina. Men behandelt eerst de 'praeperatoire verrigtingen' van de provisionele commissie, zie op deze pagina, Bij de afwezigen vergeet men Van Nes te melden, invnr 16:


Eerste Algemeene Vergadering der Maat≠schap≠pij van Weldadig≠heid, gehouden in 's Graven≠hage den 22 junij 1818.

Van de elf leden waaruit de Kommissie tot dus verre bestaat, waren present de volgen≠de:

Z.K.H. Prins Willem Frederik Karel der Ne≠derlanden, President.

en de Heeren J. van den Bosch
Prof. P. van Hemert
mr. J.M. Kemper
mr. J.C. Faber van Riemsdijk
dr. C. Nieuwenhuis
mr. T. Sijpkens
P.J. Ameshoff
mr. J.F.H. van Hemert

terwijl absent waren de Heeren
J.M. Schrant, hoogl. te Gent
mr. J. Kinker, hoogl. te Luik

1. Is door de Provisionele Kommissie, be≠staan≠de uit de Heeren Van de Bosch, Van Hemert en Faber van Riemsdijk verslag ge≠daan van hare praeperatoire verrigtingen en besluiten tot dato dezes, bestaan in het na≠volgende:
1.
2.
3.
en zijn alle deze praeperatoire handelingen en besluiten der Provisio≠nele Kommissie na daar≠over gehouden deliberatie, door de ver≠gade≠ring gelaudeerd en goedgekeurd.
Zijnde tevens besloten dat het Algemeen Ver≠slag dier Kommis≠sie, waarin deze hande≠lingen vervat zijn, te vergadering bij monde van den Heer Van den Bosch voorgelezen, benevens de daartoe bijhorende vier bijla≠gen, als bestemd om in het pu≠bliek, ter inlichting van al de leden der Maatschappij, te worden uitgegeven, zal worden gedrukt en vooraf aan de leden der Kommissie ge≠dis≠tribueerd, ten einde binnen de tijd van 14 dagen na ontvangst, hunne condi≠tiŽn daarop intezenden, en hetzelfde stuk, daarna gewij≠zigd, alsdan finaal vasttestellen en door den druk alge≠meen te maken.

2. Is ter vergadering gelezen een brief van den Heer P. Hof≠ste≠de, gouverneur der Pro≠vincie Drenthe, betreffende de ver≠koop aan de Maat≠schappij van zekere heidegronden, gelegen onder Witte bij Assen. De vergade≠ring den gevraagden prijs van É (ruimte opengelaten) te hoog vindende, besloot het gemelde stuk goeds door twee onzijdige des≠kundigen te doen waarderen; de uitvoe≠ring van welk be≠sluit is opgedragen aan den Heer T. Sijpkens.

3. De Heer J. van den Bosch stelde voor om,
a) ter bespoediging en goede uitvoering van het werk, een bestek en konditien te doen vervaardigen van het hout en ijzerwerk, provi≠sioneel tot den opbouw van 64 wonin≠gen in de kolonie benoodigd, te doen ver≠vaardigen, en na approbatie door de Perma≠nente Kom≠mis≠sie eenige exemplaren daar≠van, zoo in de nieuwe stadsherberg te Am≠sterdam, als el≠ders te Haarlem, Leijden en in 'S Hage, in logemen≠ten te doen voorleggen ter lezing en van dit een in ander de openba≠re aanbeste≠ding aan de minst aannemende te Amster≠dam ten spoedig≠ste te doen plaats≠hebben.
b) Uit de hand te koopen eene genoegzame partij oude doch gave metselsteenen, en daar≠toe zoo bij de kouranten advertentie te doen, als te informeren bij missive aan het stadsbe≠stuur te Zwolle of zich aldaar nog eene aan≠zienlijke partij steenen te koop be≠vindt.
Dit tweeledig voorstel wordt in een besluit veranderd.

4. De instruktie, ontworpen voor de Perma≠nente Kommissie, met de organische en koloni≠ale werkzaamheden belast, is ter ver≠ga≠dering gelezen en voorlopig goedgekeurd.

5. Is voorgesteld en goedgekeurd de verdee≠ling der hoofdkom≠missie in onderscheidene afdee≠lingen, en zijn benoemd tot de

1) Afdeeling van FinanciŽn
de Heeren
Nieuwenhuijs president
Ameshoff kassier
en (ruimte opengelaten) zijnde het nader te benoemen lid (zie no. 9 hieron≠der)

2) Afdeeling van korrespondencie
de Heer P. van Hemert president
mr. J. Kinker
mr. J.F.H. van Hemert

3) Afdeeling van onderwijs
de Heer J.M. Kemper president
J.M. Schrant
mr. J.C. Faber van Riemsdijk

4) Afdeeling tot de werkzaamheden
de Heer J. van den Bosch president
mr. T. Sijpkens
mr. J.G. van Nes

5) Permanente Kommissie
de Heer J. van den Bosch president
P. van Hemert
J.C. Faber van Riemsdijk

6. Is besloten de Permanente Kommissie te autoriseren zoodra er toereikende penningen in de kas der Maatschappij zullen gestort zijn, ter betaling van druklonen, kamerhuur, meu≠belen en bureau-apparaat, bureau en andere kleine kosten, en daartoe de noodige manda≠ten, indien bij de instruktie voor de Finan≠ciele Afdeeling bepaalden vorm, op te maken en af te geven.

7. Is als tarief van reis- en ten kosten voor leden of andere agenten der Kommissie, op reis zijnde, vastgesteld
voor ieder km(?) afstand van deze residen≠cie, 30 kawis(?)
voor het nachtverblijf É 5:25

8. Is vastgesteld de benoeming provisioneel voor de tijd van ťťn jaar, van een tweeden sekretaris, op eene vaste jaarwedde van twee≠duizend gulden, en is daartoe verkozen de Heer W.A. Ockerse.

9. Op de propositie om tot het 12e lid der Kommissie van Weldadigheid iemand uit de israŽlitische gemeente te verkiezen zijn daar≠toe voorge≠steld
de Heer de Texaira
Jak. Mendes de Leon jr.
beide wonende te Amsterdam, om daaruit eenen in 't vervolg te nomi≠neren.

10. Is besloten aan eenige personen, we≠gens de zelver verdien≠stelijk≠heid jegens de Maat≠schappij het honorair lidmaatschap derzelve aantebieden, en zijn daartoe voor≠gesteld de volgende personen (fiat inserto 1-35)

welke lijst aan de leden schriftelijk zal wor≠den gezonden, ten einde zich daarop in de loop van 8 dagen na receptie nader te expli≠ceren.

11. Na resumptie der korte notulen is deze vergadering ge≠scheiden en heeft de Heer P. van Hemert aantekening van dit bij de Kom≠missie verhandelde gehouden, en zich wij≠ders provi≠si≠oneel gechargeerd met den post van Eersten Sekretaris der Kommissie.

In de Amsterdamsche Courant van 30 juni 1818 maakt men melding van de vergadering:

's Gravenhage, den 22sten Junij.

Heden werd alhier in een daartoe opzettelijk ingerigt lo≠kaal de eerste vergadering gehouden van de Com≠missie van Weldadigheid.
Enz.
...
voor≠gezeten door prins Frederik...
... gewigtige en vruchtbare besluiten ..
Die besluiten zal iedereen binnen≠kort kunnen lezen, want die zijn reeds ter presse.
Maar nu wordt alvast meegedeeld dat een proefne≠ming zeer zeker en nog wel in de loop dezes jaar zal worden uitgevoerd.
Met op het slot van het artikel het postadres.

En er wordt een boekje van gemaakt. Onderstaande komt uit de Staatscourant van 7 augustus 1818:

Men verneemt, dat, binnen weinige dagen, bij de boekhandelaars van Cleef alhier, en verders alom, zal worden verkrijgbaar gesteld het Algemeen Verslag der provisionele Commissie, ter vergadering van de Commissie van Weldadigheid voorgedragen, binnen 's Gravenhage, op den 22sten junij 1818, benevens de daartoe betrekkelijke bijlagen, een stuk, waardoor het Nederlandsch publiek, aangaande den staat en de nuttige bedoelingen dezer edele maatschappij, volkomen wordt ingelicht, en hetwelk dus de algemeene aandacht alleszins vorder te vestigen.