Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

De portikosten lopen uit de hand en de permanente commissie publiceert 26 oktober 1818 een oproep aan subcommissies en anderen om zuinig aan te doen

In een artikel gedateerd 26 oktober 1818 en verschijnend in de Staatscourant van 27 oktober 1818 vraagt de permanente commissie om 'épargne' (= zuinigheid) met porti. De in het artikel genoemde kruisband is een papieren strook waarin drukwerk per post verzonden wordt.

's Gravenhage, den 26 october.

De permanente commissie van weldadigheid, die van hare zijde zich verpligt vindt, om ten nutte der verarmde menscheid, de meest mogelij­ke épargne, ook in brief- en transport-kosten voor de Maatschappij, in acht te ne­men, moet daarom ook alle sub-commissien en met haar corresponderen autoritei­ten op het vriendelijkst en dringendst verzoe­ken, om, van hare zijde, desge­lijks alle mogelijke bezuiniging bij de toezending van brieven en stukken te willen in acht nemen, dewijl de maatschappij tot nog toe van het voorregt van een porto franco niet jouïsseert.

Te dien einde wenscht zij de volgende te zien in acht genomen:

1. Dat men alle brieven, besluiten, opga­ven, enz., zoo veel doenlijk op dun papier schrijve, en niet noodeloos ieder op een bij­zonder vel.

2. Dat men, zoo veel immer mogelijk, de verzending van pakketten aan haar bureau doe, niet per brievenpost, maar met scheeps­gelegenheid, indien daarbij geen pressante haast is.

3. Dat men de pakketten, alzoo met scheepsgelegenheid verzonden, frankere tot Amsterdam, Rotterdam, of andere holland­sche stad, van welke men weet, dat dagelijks pakschuiten of dilligences op 's Gravenhage vertrek­ken.

4. Dat, indien men dat pakket inhoudt gedrukte lijsten of ander drukpapier, men, op het adres, onder kruisband, het getal der ingeslo­ten vellen uitdrukke en frankere, tegen betaling van hetgeen de wet der posterij daarvan voor het land vordert.

5. Dat, bijaldien er monsters of andere kleine bijvoegsels, van geene waarde, in of aan de brieven zijn geattacheerd, men op het adres stelle: met monsters zonder waarde.

6. Dat men alle brieven en pakketten, niet aan eenig lid der perma­nente commissie, noch aan den eersten of tweeden secretaris, personeel, maar eenvoudig aan het Bureau der Maatschappij van Weldadigheid, bij den heer M. Vermeulen over de Scheveningse Brug adressere, hetgeen den spoed en het gemak der correspondentie bevorderen zal.