Naar het overzicht
van stukken over de proefkolonie

Verdere gebeurtenissen bij de familie Molewijk in de stamboeken en elders voor zover het op de kolonie speeltIk heb contact met mensen die genealogisch onderzoek naar Molewijk gedaan hebben. Als je hun wilt bereiken moet je mij mailen, dan stuur ik het aan hen door.

Als op grond van dit besluit alles per 1 juni 1825 opnieuw is ingedeeld, worden nieuwe stamboeken gemaakt. Die zijn bewaard gebleven en daarvan zijn scans, zie helemaal bovenaan de pagina hoe die te bereiken zijn.

Eerst invnr 1346 scan 4:

■ Zoon Stephanus Molewijk verlaat het gezin op 8 augustus 1828 met ontslag. Dat is de dag dat hij in het huwelijk treedt. Zie verder zijn pagina.

■ Op 13 september 1827 is bij het gezin ingedeeld Job de Valk, wees uit Tholen, geboren 22 februaro 1815. Hij gaat naar een ander gezin op 23 augustus 1828.

■ Op 30 juni 1828 wordt bij het gezin ingedeeld Willem van Elst uit Den Haag, geboren 13 juli 1814.

Invnr 1347 scan 3:

■ Ingedeelde Willem van Elst gaat 10 juni 1829 over naar de kolonie Wilhelminaoord.

Verlof

■ Op de zitting van de kleine raad van 17 juli 1830 komt Johannes Molewijk vragen om 14 dagen met verlof naar Arnhem te mogen. Dat wordt toegestaan. NB: Verlofaanvragen van familieleden zullen veel vaker zijn voorgekomen, maar ik heb van lang niet alle kleine raadzittingen transcripties.

1830, kolonist van de eerste rang

Op deze pagina schrijft de directeur op 14 mei 1831:
'Van de kolonisten  van de 1e klasse in het vorig jaar benoemd, heeft Molewijk, door verschillende omstandigheden en zijne toenemende jaren buiten staat geraakt zijnde, zelf zijne hoeve te bebouwen, die betrekking moeten opgeven.'

■ Blijkbaar was Johannes Molewijk dus in 1830 tot kolonist van de 1e rang bevorderd, maar trok hij het niet. Dat beeld wordt verderop bevestigd.

Invnr 1348 scan 7

■ Op 3 oktober 1830 gaat zoon Johannes Gerhardus Molewijk in militaire dienst. Gezien zijn leeftijd is dat vrijwillig. Het kan te maken hebben met de Belgische opstand, maar dan is Johannes Gerhardus dit besluit een paar dagen vr.

Voorziening

■ Op de zitting van de kleine raad van 29 januari 1831 verschijnt:

Molewijk, van kol 1, gebrek hebbende aan turf en kleeding en verzoekende voorziening.
In beide opzigten zal in zijne behoefte voorzien worden.

Vervolg invnr 1348 scan 7

■ Op 11 februari 1831 overlijdt echtgenote Maria Selie.

■ Op 26 februari 1831 krijgt dochter Maria Elizabeth Johanna Molewijk drie maanden verlof om te proberen in de gewone maatschappij een baantje te zoeken. Zie de regeling waar dat op gebaseerd is. Het lukt niet, want 4 mei 1831 is ze weer terug, maar dan probeert ze het opnieuw op 25 juli 1831 en dan blijft ze weg.

■ Op 1 april 1831 wordt bij het gezin ingedeeld Hendrik Frederik Wirtz uit Oudewater, geboren 18 augustus 1821. Iets meer over hem staat op deze pagina. Hij gaat op 10 juni 1833 naar een andere hoeve.

In de problemen

■ Op de zitting van de kleine raad van 9 april 1831 verschijnt:

Molewijk van kol 1, kolonist van den 1e rang, te kennen gevende tegenwoordig niet in staat te zijn zijne hoeve te bearbeiden, de zwakheids zijn lichaams zulks belettende. Het ploegen der gronden kostte hem 20 centen de 100 roeden, vroeg hulp en beloofde alle maanden f 3 van zijn pensioen te laten staan, ter afdoening van de te maken onkosten.
De Raad kan in dit verzoek niet treden, zullende hetzelve gebragt worden ter kennis van den Direkteur der kolonien.

■ Op de zitting van de kleine raad van 6 augustus 1831 verschijnt opnieuw:

J. Molewijk van col 1, in het vorige jaar colonist van de 1e klasse geworden zijnde en zulks niet kunnende volhouden, uit hoofde zijn zoon in militaire dienst is getreden, verzoekt zijn gemaakte kosten aan zijn land terug te ontvangen.
De Raad oordeelt hierin niet te kunnen treden, uit hoofde hij op zijn eigen verzoek colonist van de 1e klasse is geworden, en ook weer is teruggeplaatst.

In orde moeten brengen

Het is mij niet duidelijk wat in het navolgende met 'werk' bedoeld wordt. Gezien de leeftijd van Frederik Hofien is het waarschijnlijk werk in de spinnerij en het zou inderdaad logisch zijn als Johannes Molewijk naar aanleiding van het bovenstaande niet meer op het land maar in de spinnerij werkt:

■ Bij de Raad van toezicht van Frederiksoord 29 december 1832. bijlage 3 op deze pagina. is verschenen:

Frederik Hofien oud 13 jaar, de voorzitter vraagt dezelve, waarom hij zijn werk bedorven had, zoo dat de kolonist Molewijk het zelve tegen betaling heeft in orde moeten brengen.

Vervolg invnr 1348 scan 7

■ Op 17 augustus 1832 gaat dochter Gerhardina Molewijk over naar een andere hoeve. Waarom dat is weet ik niet. Ze gaat naar de familie van Manenberg, zie hier, en daarna naar andere gezinnen tot ze op 27 april 1833 terugkeert op het vaderlijk nest. Daarna vertrekt ze met ontslag van de kolonie op 8 oktober 1833. Ze zal later terugkomen als echtgenote van een kolonist, zie haar pagina.

■ Op 14 mei 1834 wordt bij hen ingedeeld Geesjen Hendriks Blaauw uit Schoterland, geboren in 1778.

■ Op 12 juli 1834 vertrekt dochter Helena Francisca Hermina Molewijk om 'te gaan dienen'. Dat is jong, ze is net geen zestien.

Opvolging

Dan zijn nog in huis de inmiddels bejaarde Johannes Molewijk, de zeventienjarige dochter Francisca Louisa Christina Molewijk en de elfjarige kleindochter Sophia Gerardina Molewijk (en de ingedeelde Blaauw).

Op 21 juli 1834 wordt zoon Stephanus Molewijk opvolger als vrije kolonist op de hoeve en het verhaal loopt door op zijn pagina.


Zie ook de archiefstukken over het gezin in de beginperiode of de lotgevallen van dochter Antje Molewijk of de koloniale carrire van zoon Stephanus Molewijk of de terugkeer op de kolonie van dochter Gerhardina Molewijk of ga naar de overzichtspagina van Molewijk.