Juli 1826: Arbeiderskolonist Johannes Volkhemer heeft ten tweeden male illegaal de geneeskunde beoefend

Vonnis 572

Zitting van 26 juli 1826.

Beklaagde Johannes Volkheimer, arbeiders kolonist in het 2de etablissement te Veenhuizen, gedaagde niet comparerende.

Eis is dat de beklaagde, dewelke reeds op den zestienden maart jl in eene boete van vijfentwintig gulden is verwezen, nu een boete krijgt van zestig gulden en de kosten.

Beklaagde heeft zich andermaal schuldig gemaakt aan het onwettig uitoefenen der geneeskundige praktijk door in het laatst der vorige maand geneesmiddelen toe te dienen aan het kind van brigadier veldwagter Hendrik Graftbroek, zonder dat hij daartoe bevoegd was erkend.

Vonnis 'default' (= bij verstek) 50 gulden plus kosten (acht gulden) plus confiscatie geneesmiddelen.

Nadere informatie over betrokkenen
Zie voor meer over Johannes Volkhemer op deze pagina.