Extract uit de notulen van het verhandelde bij den raad van policie over de kolonien Zaterdag den 25 februarij 1826

Present:
de Heer Visser, President
de Heer  Brouwer,
de Heer Bersma,
de kolonist Zwier, gemeensman
de kolonist  Hoffman id
(de gemeensman Haverkort is als boer verplaatst naar de Ommerschans)

In de raad is overlegd een proces verbaal van den raad van toezigt over kol.No 1, tegen Grietje Klasen Jongens, wed. Muis, koloniste in de tweede wijk der eerste kolonie, houdende beschuldiging, dat deselve op den 21 dezer, des avonds 9 uur, met hare drie Kinderen, zonder verlof, de kolonie had verlaten, met oogmerk, om de strafkolonie Ommerschans daardoor te ontvlugten.

De gemelde wed. Muis, heden voor ons gecompareerd zijnde, is haar gevraagd naar de redenen waarom zij in stilte de kolonie had verlaten, en heeft deselve daarop geantwoord, dat zij, sedert eenigen tijd geleden, eene te gemeenzame verkering had gehouden met Arie Groen, waarvan wellicht het gevolg kon zijn, dat zij zwanger was, dat zij , om de daarop staande straf te ontvlugten, zich op den avond van den 21 dezer, met hare kinderen had begeven naar Steenwijk en den volgenden dag naar Zwartsluis, ten einde met eenen veerman over te varen; doch ongelukkiglijk in laatstgemelde plaats door de policie gevat en vervolgens naar de kolonie getransporteerd was geworden.

De raad over dit geval delibererende, en alle leden van een en hetzelfde gevoelen zijnde, is dien ten gevolge, na vooraf overwogen te hebben,
a Het onbetamelijke levensgedrag van vrouw Muis, gehouden met Arie Groen, volgens hare eigene getuigenis, en
b het clandestijn verlaten der kolonie, met hare jonge kinderen

Besloten:

De wed. Muis uit kol.No 1, om hierboven omschrevene misdaden, en overeenkomstig het besluit der Permanente Kommissie, in dato 29 mei 1821, te veroordeelen naar de strafkolonie Ommerschans.
En zal afschrift hiervan worden gezonden aan de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid.

Voor extract conform:
De Direkteur der Koloniën,
Visser
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615