Extract uit de notulen van het verhandelde bij den raad van policie over de vrije Kolonien Zaterdag den 10 juni 1826

Present
de Heer Visser, President
de Heer  Bersma,
de kolonist Gutsloo Gemeensman
de kolonist  Hoffman, id. en
van Wolda, secretaris

Is voor den raad geroepen en verschenen, de kolonist van Eijsden van kol. No 3, uit hoofde dezelve zonder verlof de kolonie had verlaten en gegaan was naar Dordrecht om zijnen zieken broeder te bezoeken, en, gelijk te zien is uit het proces verbaal van den raad van policie dier kolonie, dato 9 dezer, met 14 dagen was geretourneerd.

Gemelde van Eijsden geeft ons voor reden van zijn weggaan op, dat hij onlangs permissie vragende om met verlof te mogen gaan, doch hetzelve niet had bekomen, in dien tijd zijn vader was overleden.

Nu had hij tijding bekomen, dat zijne eenigste broeder gevaarlijk ziek lag, in dezen toestand vreezende, dat hij geen verlof zoude bekomen, was hij zonder permissie weggegaan.

De gevoelens en het oordeel der leden van den raad omtrent de misdaad van den bovengemelden kolonist, overeenstemmende, Is besloten:

Leonardus van Eijsden wordt veroordeeld om zes etmalen te worden opgesloten in de kas van kol. No 2,
En zal bij extract dezes, hiervan kennis worden gegeven aan de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid.
Voor extract conform:
De Direkteur der Koloniën,
Visser
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615