Extract uit de notulen van het verhandelde bij den raad van policie over de vrije Kolonien Zaterdag den 10 juni 1826

Present
de Heer Visser, President
de Heer  Bersma,
de kolonist Gutsloo gemeensman
de kolonist  Hoffman, id. en
van Wolda, secr

Heden is voor den raad gecompareerd, Johanna Christina Voogten, huisvrouw van den huisverzorger Brassen in kol. No 3, welke blijkens proces verbaal van den raad van toezigt van gezegde kolonie, dato 9 dezer, zonder permissie de kolonie had verlaten, en eerst met 14 dagen wederom was te rug gekomen.

Deze vrouw verklaart, de kolonie zonder permissie te hebben verlaten alleenlijk uit familie betrekking. Zij had reeds onderscheidene keeren bij den Onderdirekteur verlof gevraagd, doch niet bekomen.

De raad van policie overwegende dat het zonder verlof de kolonie te verlaten, zoo veel mogelijk moet worden tegen gegaan, en gevolgelijk ook deze vrouw voor hare misdaad gestraft. Is bevonden, dat alle leden van den raad hieromtrent hetzelve gevoelen zijn, en dien ten gevolge Besloten
De huisvrouw van Brassen wordt voor vier etmaal verwezen naar de kas van kol. No 1.

En zal bij extract dezes, daarvan worden kennis gegeven aan de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid.

Voor extract conform:
De Direkteur der Koloniën,
Visser
BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615