Extract uit het verbaal van den raad van policie over de vrije kolonien
Zaterdag 23 juni 1827

Van de leden waren tegenwoordig
de Heer Visser, President
de Heer Bersma
de kolonist Zwier, gemeensman
de kolonist Hoffman, gemeensman
en Van Wolda, Secr.

Is gelezen het proces verbaal van den raad van toezigt over kol No 2, dd 22 dezer, houdende beschuldiging tegen

Johanna Klinkenberg, oud 35 jaren, weduwe wijle Pieter Midderhof, hebbende vierr kinderen, welke volgens dat proces verbaal ontuchtig geleefd zoude hebben en dien ten gevolge zwanger zijn geworden

Deze vrouw voor den raad geroepen en alhier verschenen zijnde, verklaart rondborstig de waarheid, dat zij zwanger is, en wel van den jongeling Arent Jansen, heden voorjaar in den dienst der Nationale Militie ingelijfd.

Waarop, nadat gebleken was, dat alle leden van den raad van één gevoelen waren

Is besloten

De wed Midderhof wordt, op grond van het besluit der Permanente Kommissie de dato 29 mei 1821, en tot een voorbeeld voor anderen, op dat zoodanige gevallen zoo veel mogelijk geweerd worden, veroordeeld, naar de Srtafkolonie te Ommerschans

En zal bij afschrift dezes hiervan worden kennis gegeven aan de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid.
Voor extract conform,
De Direkteur der Kolonien
Visser

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615