Extract uit de notulen van het verhandelde bij den raad van policie over de vrije koloniën
Tweede zitting van 1 november 1828

Op heden den 1 november 1828, is, na herhaalde aanvragen van Catharina Berevanger, bij eenige leden van den raad van policie, om, hoe eerder zoo liever, uit deze kolonien, naar eene der gestichten te Ommerschans of te Veenhuizen, verplaatst te worden, wijl, zij, zwak en sukkelachtig zijnde gaarne in een der hospitalen wenschte opgenomen te worden,

bij den raad van policie in overweging genomen.

1: Dat dit meisje met zoodanige venusziekte, voor vele jaren, in de kolonie is aangekomen, dat het altoos moeijelijk geweest is, haar bij huisgezinnen in te deelen.

2: Dat zij voor eenen geruimen tijd, aan verscheidene menschen verhaald heeft, dat zij zwanger was, met opgaaf tevens van welke jongeling,- naderhand heette het van eenen man te zijn.

3: Dat zij nu werkelijk sukkelachtig, en volgens de verklaring van Dr.Muller niet zwanger maar waterzuchtig is, zoo zelfs dat hare beenen opengaan.

4: Dat zij, hoewel een ongelukkig schepsel zijnde, voor de bevolking der kolonien tot een slecht voorbeeld en tot schande verstrekt, wijl zij, uit onnozelheid dingen verhaalt, waarover iedereen zich schamen moet.


De raad van policie geeft alzoo de Permanente Kommissie in overweging, of het niet goed zoude zijn dat deze Catharina Berevanger, oud 29 jaren, thans ingedeeld bij den huisverzorger Horst, kol 2, wegens het onbetamelijke harer houding en haar meermalen gedane verzoek, overgeplaatst worde naar de Ommerschans, waar zij dan, ziekelijk zijnde, in het hospitaal of elders kan worden opgenomen.

Voor extract conform,
De Direkteur der Kolonien
Visser

Bijgeschreven door de secretaris van de permanente commissie Van Konijnenburg:

Aangenomen en mitsdien de order tot overplaatsing gegeven Not 25 Nov. 1828 art 29
vK

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag