Verhandelde door den Raad van Policie en Tucht in de vrije Kolonien,
den 10 November 1829

Aanwezig
de Heer van Konijnenburg vz Pres
de Heer Bersma
de kolonist Fratermans, gemeensman
de kolonist Althoff, gemeensman
de kolonist Dornbach
en van Wolda, Secr.

De President geeft te kennen, ontvangen te hebben van de Permanente Kommissie het berigt, dat de bestedeling Barbera Hendriks, van Tholen geplaatst in kol.1, bij de wed. Schouten en Franciscus Bodenstaff, van dezelfde kolonie, onzedelijk met elkanderen geleefd zouden hebben, ten gevolge waarvan het meisje zwanger was geworden.

Gehoord de bestedeling Barbera Hendriks, bekennende sedert omstreeks 3 maanden zwanger te zijn, en het voornemen te hebben, zoodra hare Commisssie haar het ontslag van de kolonie en de verdere benoodigde stukken voor het huwelijk, waarom zij reeds 2 malen verzocht had, zoude toezenden, te trouwen met Franciscus Bodenstaff.

Daarop ook gehoord Franciscus Bodenstaff, verklarende insgelijks met het gemelde meisje onzedelijk geleefd en verkeerd te hebben, voornemens zijnde haar te trouwen, zoodra de papieren gereed zijn en zijn vader, welke daarin bezig was, bij de SubComissie van Arnhem, bewerkt zoude hebben, dat zij als kolonisten op eene hoef geplaatst wierden, verzoekende vriendelijk bij den raad van Policie en Tucht, verschooning van straf.

Overwegende, dat het in dit geval niet noodig is de onderscheidene gevoelens der leden van den Raad in te winnen, daar het Reglement van Policie en Tucht, de strafbepaling op het misdrijf duidelijk heeft aangewezen;

Besluit:

Franciscus Bodenstaff en Babera Hendriks voornoemd, ingevolge Lett:f van Art 2 en $ 2 van art. 3 van het Reglement, wegens hun gehouden onzedelijk gedrag, voor eenen onbepaalde tijd te verplaatsen naar de strafkolonie te Ommerschans.

En zal hiervan, door middel van inzending deze notulen, worden kennis gegeven aan de Permanente Kommissie der Maatschappij van Weldadigheid.
Fredriksoord, den 10 November 1829
J. van Konijnenburg Cz
M Bersma
J.H Dornbach
G .Fraterman
G: Althoff
JH vanWolda Secr

BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag