Raad van Policie en tucht, in de gewone Kolonien, den 1 December 1832


1. Ingevolge ingekomen Proces Verbaal van den raad van toezigt wordt binnengeroepen Catharina, dochter van de Wed. Puper, van kolonie N2, als in zwangerschap verkeerende.

Zij, hierover onderhouden wordende, erkent haren toestand en geeft te kennen zulks te wijten te hebben aan Aart, zoon van den kolonist Bijsterveld, ofschoon zij niet ontkent te voren ook met zekeren kolonistenzoon Beun onzedelijke omgang te hebben gehad.

Hierop wordt genoemde Bijsterveld gehoord, die zich onschuldig verklaart.

De Raad, overwegende de redenen van beiden, gelet op Art. 2 en 3 van het reglement van tucht, waarbij onder anderen verplaatsing voor een onbepaalden tijd naar de kolonie te Ommerschans bepaald wordt voor hem die onzedelijke omgang met anderen houdt,
Besluit
a. Catharina Puper naar de Ommerschans te verwijzen.
b. hetzelfde besluit te nemen ten aanzien van Aart Bijsterveld, daar, ofschoon hierin, zoo als gewoonlijk, een stellig bewijs ontbreekt, al de leden het daarvoor houden, dat hij wél schuldig is.'

2. (...)

3. (...)

4. (...)

5. De President maakt bekend, de terugkomst in de kolonie van de op den 22 augustus jl daaruit ontvlugte weduwe Beets, met hare dogter, dewelke aan de directie verzogt heeft, zonder teregstelling voor den Raad, waarvan zij afziet, naar de Ommerschans te worden verplaatst, wél wetende dat zij deze straf heeft beloopen.

De Raad besluit dienovereenkomstig, op art 2 en 3 van het Reglement.


Bijlage 1: Raad van toezicht van Wilhelminaoord 30 november 1832

Op heden compareerde in voornoemde raad Catharina Puper, dochter van de wed. Puper, wonende op hoeve No 55 voor de leeden van voornoemde raad, als beschuldigd van zwangerschap.

Hoe oud zijt gij? Ik word 23 jaar van de zomer.
Gij wordt beschuldigd van zwangerschap, is dat waar? Ja mijnheer, dat is waar.
Van wien zijt gij zwanger? Van Aart Bijsterveld, zoon van Pieter Bijsterveld.
Hebt gij ook met anderen verkeerd? Neen mijnheer, met niemand als met hem.
 
Naar verdere ondervragingen gedaan te hebben aan voornoemde Catharina Puper houdt zij vol te declareren dat haar zwangerschap van niemand anders dan gemelde A: Bijsterveld was.

En hij niet op dezen raad tegenwoordig zijnde, heeft de raad besloten haar ?? voor den raad van tucht welke op zaturdag den 1e December zal gehouden worden ?? ?? ten einde de zaak verder te onderzoeken en te handelen??


Bijlage 2: Raad van toezicht van Frederiksoord 23 november 1832

Proces verbaal van het verhandelde door den Raad van Toezigt in kolonie No 1, op den 23 November 1832

De leden zijn tegenwoordig.

De voorzitter doet binnenkomen C. van Klooster, oud 36 jaren aan wien hij vraagd of deze de raad niet eenige toelichting kan mededeelen omtrent de ontvreemding van turf uit het veen door de kolonist Geertsema.

Van Klooster zegd dat op meer andere dagen en bepaaldelijk op zaturdag den 10 dezer des morgens tuschen 7 en 9 uren gezien te hebben, dat Geertsema met een kruijwagen in het veen was en aldaar turf was ladende van de bulten van den wijkmeester J. de Jong en van den boekhouder Greven en zulks meermalen te hebben opgemerkt, ja zelfs gisteren den 22 dezer in den avond bij die bulten wederom gezien te hebben;
dat Geertsema zich niet ontzag daagelijks turf uit het veen voor zig te halen, onverschillig van wien, dat ook Geertsema den onderDirecteur best zoude kunnen zeggen wien zijn voet turf van de 60 stok zou weggehaald hebben, welke Geertsema zeker voor kluiten aangezien heeft.

Vervolgens is verschenen Cornelis van Os oud 54 jaren, welke verklaard dat hij ook niet weet van wie de turf is welke Geertsema dagelijks uit het veen haald, maar wel dat het Geertsema onverschillig is aan wie dezelve behoort, en zich niet ontziet de turf van vreemde boeren ook maar mede te pakken, onder benaming van kluiten zoeken.

Eindelijk verklaard de wijkmeester J. de Jong dat hij met bovengenoemde zich heeft begeven naar de woning van Geertsema en aldaar nog een partijtje beste blauwe turf gevonden heeft en waar aan men duidelijk kon zien dat dezelve eerst zints korte dagen uit het veen was gehaald.

Is binnengekomen
W.J. Geertsema oud 59 jaren

De voorzitter vraagd aan hem, Hoe, en op wat wijze, en sedert hoe lang, en van waar verschaft gij uw turf?
Wilde wij heden eten kooken dan moest mijn buurman Mulder mij met wat turf helpen, hetgeen hij ook gedaan heeft, terwijl ik mij voorts behelp met kluiten te zoeken waar ik die verkrijgen kan.

Hoe zijt gij aan de turf gekomen welke door de wijkmeester, de Jong, en de kolonisten van Os en van Klooster bij uw gevonden zijn?
Dat was turf die ik bij de kluiten gevonden heb, zoo als er nog meer leggen, -

Hebt gij die en meer andere turf niet uit de bulten die in het veen staan genomen?
Ik ben aan geen bulten geweest maar heb de kluiten weggenomen die om dezelve leggen.

hebt gij ook de voet turf die mij behoorde niet nog weggenomen
Ik weet van geen voet turf


Voorts is verschenen Pieter Smallenburg oud 15 jaren

De voorzitter vraagd, of hij op Zaturdag den 17 dezer niet is werkende geweest bij Benjamins?
Ja.

Wat heeft u aangespoord om dien dag op het huis van Benjamins te gaan, en in de schoorsteen vuiligheid te werpen, hetgeen op en om de eetenspot die bij de haard was is gevallen?

Ik ben niet op het huis van Benjamins geweest, maar heb wel met een hoop koe mest tegenop en over de schoorsteen geworpen, waarvan ook een kluit in de schoorsteen is gekomen, of deze nu op of naast de eetenspot is gevallen dat weet ik niet.

Wat heeft u aanleiding gegeven tot dit vuil en baldadig bestaan?
Omdat de baas altijd op ons ligt te schimpen.

Bijlage 3: Raad van toezicht van Willemsoord 1 december 1832


GEEN transcriptieBRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag