Raad van policie en tucht in de gewone Kolonien, den 8 april 1834


GEEN transcriptie, zie overzicht 1834-1837 voor samenvatting.

Bijlage 1: Raad van toezicht van Frederiksoord


GEEN transcriptie


Bijlage 2: Raad van toezicht van Wilhelminaoord

Raad van Toezicht gehouden den 7 april 1834 wegens plaats gehad hebbende desertie

Rienke Oosterhoff
oud 16 jaren

Haye Oosterhoff
14 jaren

Johan Philip Eberling
18 jaren

Laurens Eigelaar
oud 17 jaren

Allevier bestedelingen van Leeuwarden en ingedeeld bij Johan Hendrik Horst op hoeve No 30

Hebben allen verklaard dat zij niet van zints waren van te deserteren.
Maar de zucht om haar famille te bezoeken heeft hun hiertoe gebracht.

De Raad van Toezicht, van oordeel zijnde deze zaak niet door haar beslist kunnende worden, heeft dezelve gerenvoyeerd naar de Raad van Tucht

Aldus in presentie van ondertekenden gedaan ten dag en jaar als boven
M. Bersma
???
H.W. Kemper
Morriën

Bijlage 3: Raad van toezicht van Willemsoord

Raad van Toezicht gehouden
te Willemsoord den 8 april 1834

Present alle de leden

Op ingekomen rapport van den Wijkmeester van Buiten heeft de vrouw van den kolonist Visser uit nr 68 bij het ontvangs van brood zich beklaagt gehad dat zij het haren niet had ontvangen doordien het een weinig scheef gesneden was heeft zij den zelve op dat ogenblik voor een ?? verklaard als mede gehele koloniale Directie.

Hendrik Jasper welke hier in als getuige optreed beschouwd dat zij op dat ogenblik zich had schuldig gemaakt aan misbruik van sterken drank.

Jan Verhagen welke van den beginne af aan daar bij tegenwoordig is geweest getuigd dat de gezegde van de wijkmeester alleszins overeenkomstig de waarheid zijn en verondersteld het ook dat zij te veel sterke drank gebruikt had.

Op klagten van den kolonist Bleisie hoeve No 160 wegens gepleegde mishandeling door zijne vrouw aan zijne voorkinderen, verzoeke de tusschenkomst door de Raad van Tucht.

De vrouw van de kolonist van Akker No 76 meede om gepleegde mishandelingen aan hare voorkinderen voor de raad gesteld betuigd een diep berouw met de belofte dat zulks nimmer weer gebeuren zal.

Jan van Achteren heeft zonder permissie zich in het hogeveen begeven, hebben wij naar de oorzaak van deze overrtreding hem gevraagd & beantwoord om zijne zaken te bevorderen.

Volgens rapport van den wijkmeester Kuipers zijn de volgende jongens wegens luiheid en slegte verdiensten voor de raad gestelden
P. Teekes met f 60
J Bolkensteijn met f 24
J Scholten met f 45
J Gerrette met f 45
Dezelve ondervraagd nadere redenen, hebben zij hetzelve eenparig beantwoord dat het  ?? heyde werk voorkwam & dat zij met andere gelijk staan, hebben wij dit als onwel ?? berekent, heeft P.Teekes + J. Gerrette beterschap belooft.
J.Scholten + Bolkensteijn wegens ?????? brutaliteit na de raad van tucht opgezonden.
Gedaan in de raad van toezicht ten dage maand en jaar als boven.
Schuurer
B. Kuperus
???
F. Klijzing
Schuurman


Bijlage 4: Brief van Hoogeveen

Aan de directie der Kolonie van Willemsoord
adres den Heer Schurer aldaar

Hoogeveen den 6 April 1834

Mijne Heren
Wij hebben van Jan van Achteren vernomen, dat hij trouwen moet en dat hij deswegen de Colonie zoud moeten verlaten of althans het huis des moeder - en hij meende als wij een goed woord voor hem deden, hij dan op een anderen hoeve wel zoude kunnen blijven -
wij weten niet van alle de wetten en willen in het geheel niet in uw directie of zaken ons indringen doch als een goed woord plaats vindt, dan bleef hij, althans zoolang wij deswegens nader ons aan de permanent commissie zullen geadresseerd hebben.
wij noemen ons met achting
de Regenten van het Armenwerkhuis alhier uit naam van dezelve
AvdVeen

zoo dit niet kan of ?al vragen wij de vrijheid nemen eenig berigt daaromtrent te ontvangen.BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag