Raad van policie en tucht in de gewone koloniën, op den 18e Juny 1834


Al de leden zijn tegenwoordig.

Art. 1.
De President leest voor een proces-verbaal van den Raad van Toezigt, in kolonie N3, van den 14e dezer maand, houdende beschuldiging van den kolonisten-vrouw Van Jeveren en vrouw Bolletje, ter zake van belediging, den Geneesheer aangedaan.
De beschuldigden worden achter een volgenden gehoord en bekent de eerste, met leedwezen en berouw, hare verkeerdheid, terwijl de andere die eenigermate tracht te bedekken.
Wordt voorts in aanmerking genomen, dat zij den Geneesheer reeds om verschooning hebben gevraagd en deze haar die wenscht gegeven te zien.
De Raad besluit daartoe, maar onderhoudt en vermaant beiden ernstig.

Art. 2.
Wordt gelezen een tweede proces-verbaal van denzelfden Raad, van gisteren, houdende beschuldiging van de bestedeling Maria de Vrede, ter zake van zonder bekomen verlof, de koloniën te hebben verlaten en van hare kleding te hebben verkocht en, in het algemeen, van hare onoppasendheid en kwaden wil.
De beschuldigde, binnen gelaten zijnde, kan een en ander niet ontkenen en is niet zoo ongenegen naar de Ommerschans, waar zij voormaals was, terug te keeren.
De Raad, gelet op art 2 $ d en art 3 $ b van het reglement, waarbij overplaatsing voor een onbepaalden tijd naar de kolonie an de Ommerschans - gesteld is op: “eigendunkelijke verwijdering uit de koloniën” en in aanmerking nemende, de moeijelijkheid, om voor die ondeugende meid inwoning in de gewone koloniën te vinden,
Besluit tot zulks eene overplaatsing van Maria de Vrede, roept haar voor en deelt haar dit besluit mede, met eene ernstige vermaning, om zich toch, eindelijk, beter te gedragen.

Art. 3.
Op de bekentenis der ouders van Neeltje Brouwer, dat deze hunne dochter zwanger is, van eenen persoon van buiten de koloniën, is, bij ziekte dier dochter, de vader voor den Raad geroepen, die, binen gelaten zijnde, de waarheid der zaak nader bevestigt; doch verzoekt, dat zijne dochter, in plaats van naar de Ommerschans te worden overgeplaatst, mag worden ontslagen, daar zij een huwelijk verlangt aan te gaan en zich, na bekomen ontslag dadelijk buiten de koloniën wil begeven.
De Raad, gelet op art 2 $ f en art 3 $ b van het Reglement, waarbij: “overplaatsing voor eenen onbepaalden tijd naar de kolonie aan de Ommerschans gesteld wordt: “op onzedelijke omgang”.
Besluit tot de toepassing dier straf, met overdragt van het verzoek des vaders aan de Permanente Commissie, haar opmerkende, dat, daar de beschuldigde een huwelijk verlangt aan te gaan, of haar aanstaanden man, een vreemd persoon, mede te Ommerschans zou moeten worden opgenomen, of haar het huwelijk zou moeten kunnen worden belet.

Aldus gedaan te Frederiksoord, den 18 juny 1834
J. van Konijnenburg, Pres.
Bollen
M. Bersma
F. Klijzing
???
H.W, Kemper
van Marle secretaris


Bijlage 1: Raad van toezicht van Willemsoord 14-06

Raad van Toezicht gehouden te Willemsoord den 14 Juny 1834

Present alle de leeden

Op ingekomen rapport van den Geneesheer der Vrije Kolonien, dat hij bij het waarnemen van zijne gewone visites in de kolonie, aan het huis van Van Jeveren & Bolletje op eene verregaande wijze van die vrouwen is beledigd,

waarom wij de vrouw van Van Jeveren op heden gehoord hebben, welke betuigd dat zij wel in drift tegen den Doctor is uitgevallen, om dat hij hulp weigerde aan haar kind, welke op het ogenblik iets was overgekomen, en waarvan zij de wijkmeester geen opgave had kunnen doen en daar de hulp benodigd was wil zij wel bekennen dat zij bij de wijgering van den Doctor in drift tegen hem is uitgevallen, waarom zij haar berouw aan ons heeft te kennen gegeven.-

De vrouw van Bolletje over hetzelve gehoord ontkend hetzelve en zegt met den Doctor geen verschil gehad te hebben, hoe de zaak zij, weet men niet.

De beide vrouwen door ons aan de raad van tucht gerenvoyeerd met verzoek dezelve te corrigeren.

Opgemaakt ten dage, maand en jare als boven
Schuurer
G. van Buiten
B. Kuperus
F. Klijzing
Schuurman


Bijlage 2: Raad van toezicht van Willemsoord 18-06


GEEN transcriptie


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag