Raad van policie en tucht in de gewone kolonien van den 22 November 1834

KLEIN STUKJE transcriptie, zie overzicht 1834-1837 voor samenvatting


De gemeensman J. Klijzing van Willemsoord is afwezig.

Wordt gelezen een proces verbaal van den Raad van toezigt van kolonie No3, ten gevolge waarvan voor den Raad geroepen worden:

1.
De weduwe Staal
(...)


2.
Naatje Bolkenstein kolonisten-dochter, wegens zwangerschap door zedeloozen omgang met Harm van Putten kolonisten-zoon en Miliciën met groot verlof uit de Militaire dienst in de koloniën.

Zij erkent de waarheid daarvan, terwijl van Putten niet voor den Raad verschenen is, maar de koloniën andermaal heimelijk verlaten heeft.

De Raad, ziet uit het Proces-verbaal dat van Putten zijne schuld reeds bekent heeft.

Gelet op art 25 f en art 3 s 2 van het reglementvan Tucht , waarbij overplaatsing van dezulken, voor eenen onbepaalde tijd naar de Ommerschans voorgeschreven is.

Zoo besluit de Raad dienovereenkomstig, ook omtrent van Putten, zoo wanneer deze mogt terug komen, hetgeen aan N. Bolkenstein, zij daartoe weder binnengelaten zijnde , wordt kenbaar gemaakt.

(...)


Bijlage 1: Raad van toezicht van Willemsoord

KLEIN STUKJE transcriptie

(...)

Naatje Bolkenstein wegens zwangerschap bij Harm van Putten hetwelke zij met ja beantwoord heeft.
Harm van Putten wegens desertie & de bezwangering van Naatje Bolkenstein.
Het eerste heeft hij brutaal beantwoord & gezegt hij had als militair de Schout permissie gevraagd.
Wat de bezwangering van Naatje Bolkenstein betreft avoueert hij by hem te zijn.

(...)


Bijlage 2: Nota van uitgegeven kleding en huisraad aan Staal

GEEN transcriptie


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag