Raad van Policie en tucht in de gewone kolonien op den 1 julij 1835


Al de leden zijn tegenwoordig.

Wordt gelezen een procesverbaal van den Raad van toezicht, te Willemsoord, van heden, ten gevolge waarvan voorkomt Eeltje Fredriks Faber no 12 bis, welke op den 27 junij van desertie, op den 17 te voren, in de colonien is terug gebragt.

Haar misdrijf valt niet te ontkennen, en de ingebragte reden van verschoning zijn ongegrond, behalve, dat zij reeds vroeger, van de zelfde fout, naar de Ommerschans is overgeplaatst geweest.

De raad gelet hebbende op art 2. art. 3.2 van het reglement van tucht waarbij op desertie verwijzing naar de Ommerschans voor eenen onbepaalde tijd gesteld is, besluit dien overeenkomstig.

Zij weer binnengeroepen zijn zoo word haar dit besluit kenbaar gemaakt, met eenen ernstige vermaning, om haar leven te beteren.

Aldus gedaan in den Raad den 1 julij 1835
J. van Konijnenburg Pres.
J. de Wals
P. Elsing
A. Feskens
M. Bersma
onleesbare handtekening
van Marle secretaris


Bijlage raad van toezicht Willemsoord

-Proces verbaal-
Raad van toezicht gehouden te Willemsoord den 1 julij 1835,

Present alle leden.

Eeltje Frederiks Faber, ingedeeld bij Pieter Dijkstra no25 (geplaatst bis n.12) op den 17 junij zonder voorkennis de kolonie verlaten en op den 27 daarop volgende als gedeserteerde terug gebragt, met een gemaakte kosten van f. 2,70, heeft de Raad haar na de redenenen haarer desertie gevraagd, die zij voorgeeft te zijn, dat zij door mede werkens op het land mishandeld wierd,

Waarop wij den wijkmeester de Nekker gehoord hebben, en nog zegt dat dit bezijden de waarheid is, en dat aan haar geene mishandelingen geschied, maar wel mogelijk plagen der jongen lieden. zo als over het algemeen plaatsvind,

voorts heeft men aan haar gevraagd waar zij zich gedurend den tijd harer afwezen heeft opgehouden, en zegd te Heerenveen, Joure en Bolsward, waar zij zich gedurende die tijd bij een buitenlander is geweest, & zoo men wel bemerken kan, daar meede in ontucht te hebben geleefd,

tenslotte hebben wij gevraagd na hare kleding en aan onbekende, dat zij het behoefte als meede door aansporing ?? ?? rest onleesbaar ??

Van welk onderzoek bevinding bij ?? de raad van tucht te rapporteren.

Willemsoord den 1 july 1835
Schuurer
J.H. de Nekker
A.C. Koppe
A. Feskens
Schuurman


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag