Raad van Policie en tucht in de gewone Kolonien, van den 16 July 1836

GEEN transcriptie.


Bijlage 1: Raad van toezicht van Frederiksoord 15 juli 1836


GEEN transcriptie


Bijlage 2: Raad van toezicht van Wilhelminaoord 15 juli 1836

Raad van Toezigt gehouden den 15 july 1836

Compareerde voor ons ondergetekende leeden Johanna Hochepied, geboren 1818, 17 augustus bestedeling van 's Gravenhage ingedeeld op kolonie No 2 bij den kolonist J.H. Boersma op hoeve No 16(?).
welke op den 12 juny 1836 de kolonie heimelijk heeft verlaten, en den 10 july daaraanvolgende uit eigen beweging, voor zoo verre de Raad bekent is, terug gekeert.

Wordt alzoo binnengeroepen voor gemelde Raad ten einde haar te horen

Heeft geantwoord
Dat zij voor de Raad is geweest om verlof te verzoeken, doch dat haar zulks gewijgerd is geworden uit hoofde haar het bewijs van toestemming van haar besteeders ontbrak en alzoo wegens verlangen naar hare famille is weggegaan na 's Gravenhage en uit eigene beweegreden weder terug is gekomen.

De Raad van Toezigt oordeeld haar te moeten verwijzen naar de Raad van Policie en Tucht.
Echter verzoeken de leden dezer raad dat door de Raad van Politie en Tucht haare straf zoo veel mogelijk verzacht worden doordien zij zich altijd goed en zedelijk heeft gedragen.

Aldus gedaan in de Raad van Toezigt van Kolonie No 2 en door ons onderteekend te Frederiksoord op datum voormeld
M. Bersma
A. Croll
A. Keizer
D. Schouten
Morrien secr


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag