Raad van Policie en Tucht in de gewone kolonien van den 11 Maart 1837


Alle leden zijn tegenwoordig

Gelezen een proces verbaal van den raad van toezigt van kolonie No 3, van den 3e dezer, houdende beschuldiging van den kolonist A.J. Hoomoedt, hoeve No 84, welke over zijne verloftijd was uitgebleven, en zijne verlofpas vervalscht had.

Hoomoedt, binnengeroepen zijnde, bekent zijne misdaden, en zoude zulks gedaan hebben omdat zijn verloftijd den 15e December was verstreken, en hij zijnen zoon, welke zich in het huis van Militaire gevangenen te Leiden bevindt, niet vóór die tijd konde spreken, waarom hij zelve zijne pas verlengd had tot den 22e, zeggende niet te hebben geweten, dat hierin zooveel kwaads gelegen was.

De raad gelet op art 2 paragraaf d en artikel 3 paragraaf 2, waarbij verplaatsing naar de Ommerschans gesteld is, voor hem welke de kolonien eigendunkelijk verlaat of over zijne verloftijd uitblijft, en in aanmerking nemende, dat het vervalschen van den verlofpas zijn misdrijf verzwaard,

Besluit

Hoomoedt voor eenen onbepaalden tijd naar die kolonie te verwijzen.


Nog wordt gelezen een proces verbaal van den raad van toezigt van kolonie No 2, van den 25e februarij houdende beschuldiging van Aldert van Olphen oud 14 jaren, zoon van den kolonist H.F. van Olphen, welke baldadigheid in den school zoude hebben gepleegd door te wateren en te spugen op eene der lampen.

De beschuldigde binnengeroepen zijnde, verklaart door de andere jongens wel te zijn aangespoord, om in de lamp te wateren, maar dit niet te hebben gedaan, hebbende er slechts op gespogen.

De Raad in aanmerking nemende zijne jeugd, en dat de onderwijzer hem hierover reeds bestraft heeft,

Besluit

hem met eene ernstige vermaning te doen heen gaan, welke hem, hij daartoe binnengeroepen zijnde, door den President gegeven wordt.

Aldus gedaan in den Raad te Fredriksoord den 11e Maart 1837,
J. van Konijnenburg
C. Hulst
Kuipers
Klaassen
Volkering
De Vries
T.J.P. van Marle secretaris


Bijlage 1: Raad van Toezicht van Willemsoord 03-03-1837


Raad van toezicht gehouden in Kolonie Nr 3

Alle leden zijn tegenwoordig

Wordt binnengeroepen den kolonist A.J. Hoomoedt hoeve 84 als beschuldigd van zijn verlofpas te hebben verlengd.

De Raad hem hieromtrent ondervragende brengt hij ter verontschuldiging in dat zijn zoon, welke te Leiden in het huis Militaire gevangene is, hem gaarne wilde spreken, waarna hij zelf ook verlangde en uithoofde zulks niet dan op den 15e van elke maand geschieden kan, besloot hij tot dien tijd zijn verlof te verlengen.

Aldus gedaan te Willemsoord den 3 maart 1837


Bijlage 2: Raad van toezicht van Wilhelminaoord 25-02-1837


Raad van Toezicht gehouden den 25 februari 1837 in kolonie No 2

Alle leden present

Compareerde voor ons Aldert van Olphen oud 14 jaren zoon Hendricus Franciscus van Olphen wonende in den 3e wijk op hoeve No 92 -

als hebbende op donderdag den 23 dezer met enige jongens de schooldeur met geweld geopend en na in de school gekomen te zijn heeft voorn: Aldert van Olphen zich niet ontzien in de school lamp te wateren zoo dat dezelve dien avond onbruikbaar was.

Binnengeroepen zijnde is ondervraagd, en geantwoord, in de school gekomen zijnde dat er reeds meer andere jongens in de school zich bevonden, en de deur van deze school geenzins opengelopende(??) hebbende.

Ook zegt hij geenzints in de lamp gewaterd te hebben maar door verscheidene jongens aangespoord wierd om dit te doen doch wel op dezelve gespogen te hebben - hetwelk hij heeft bekend

Ook zegt hij van meester Was zijn straf hiervoor te hebben ontvangen.

Frederiksoord den 25 februari 1837
De Onderdirecteur A.H. Idserda
J. Croll
B. Molenkamp
Dit is het merk van Volkering X
Morrien


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1615

Notities bij het zittingsverslag