Raad van Tucht, gehouden in het Gesticht de Ommerschans

Zitting van den 7e July 1829


Dirk Ophoop zich schuldig gemaakt hebbende aan het uitbraken tegen Freemden Menschen welke de Kolonie kwamen bezigtigen dat alle de Geëmployeerden Schelmen en Gauwdieven waren zal met 5 dagen opsluiting en 12 Rietslagen gestraft worden

Maria Teepen en Petronella van den Berg zich schuldig gemaakt hebbende aan ontvreemding en verpanding van Koloniale Goederen zullen ingevolge artikel 13 van bovengemeld Reglement de 1ste met 3 en de 2de met 5 dagen opsluiting om den anderen dag in de boeyen, te Water en Brood gestraft worden.

Gedaan en gevonnisd in den raad als boven door derzelver leden onderteekend

(handtekeningen:)

P. van de Wal (adjunct-directeur)
J. Frederiks (onderdirecteur-binnen)
G. ten Broek (fabrieksbaas)
M. Mensink (zaalopziener)
A.J. Vorman (zaalopziener)
P. Schnatz (zaalopziener)
Stous (boekhouder)BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag