Zitting, gehouden op Zaturdag den 11e February 1843

Verschijnd voor den Raad de Kolonist Jan Lammerse, N. 4650, Schuldig aan poging tot desertie, zijnde door de Veldwachters agtervolgd en weer binnengebragt.

Hij weet niets ter verschoning in te brengen.

Hij wordt buitengelaten.

Gezien Art: 11 van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Hij die voor de eerste maal ontvlugten wil en daarin wordt gehindert of ontvlugt en weder terug gebragt is zal met opsluiting en boeyen tot tien dagen toe de twee eerste te water en brood, worden gestraft met medeneming van goederen buiten de aanhebbende kleeding of andere verzwarende omstandigheden, als ook ontvlugting voor de tweede maal  met opsluiting in boeyen gedurende 14 dagen, waarvan de drie eerste en drie laatste te water en brood en met verzwarende omstandigheden  voor de tweede of volgende malen benevens meervoudige ontvlugting voor de derde en volgende malen met vijftien tot veertig rietjesslagen en opsluiting als voren, zullende al de ontvlugt geweest zijnde of die dit kennelijk hebben willen doen na de ondergane straf, vier maanden lang eene onderscheidene kleeding moeten dragen  en in de disciplinezaal worden geplaatst.

De Raad besluit de schuldige te straffen met Acht dagen opsluiting, de twee eerste te water en brood en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van vier maanden.Ten Tweede wordt voor den Raad gebragt: Idzert Klases Elsinga, N721 den welk zich niet ontzien heeft om van den bleek bij de veearts Wilhelm een hemd mede te neemen.

Hij verzoekt om verschoning en belooft dat niet weer te zullen doen.

Men laat hem aftreden.

Gezien Art: 13 hiervoren gemeld..

Na gehouden Deliberatie wordt door den Raad besloten hem te Sstraffen met dubbele vergoeding a ƒ 2,50 en 14 dagen opsluiting.

Men laat de schuldigen weer binnen komen en door den Secretaris het Vonnis kennelijk gemaakt.

Op rondvraag van den President niemand der Leden iets meer hebbende Voor te stellen, sluit men de vergadering.

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst, J.F. Krieger, P, Postema, J. Steenbeek, Smies, Bourlard en Borman, alle Leden van den Raad.

Mij present
Stous
Secrs.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag