Extract uit het Register der Notulen van het verhandelde in de Raad van Tucht te Ommerschans

Raad van Policie en Tucht voor de Kolonistenhuisgezinnen, gehouden op Zaturdag den 15e April 1843


Alle de Leden zijn tegenwoordig, de President opend de vergadering.

Is voor dezelve gecompareerd

Helena Wilhelm, dochter van de veearts Johannes Wilhelm als beschuldigd van onzedelijken omgang te hebben gehad met de bedelaarkolonist Jan Cappee, N3840, thans te Veenhuizen, tengevolge waarvan zij in eene zwangere staat zoude verkeeren.

De gecompareerde ter dien zake gehoord zijnde, heeft zij erkend met de genoemden Cappee werkelijk onzedelijk te hebben geleefd, doch dat zij in twijfel verkeerde of zij dientengevolge wel zwanger zou zijn.

Nadat haar echter door den President wierd voorgehouden, dat zij door den Heer de Boer, tijdelijk waarnemende de Geneeskundige dienst alhier, op gisteren geneeskundig was onderzocht geworden, en dat gezegde Geneesheer hem had gerapporteerd dat zij werkelijk zwanger was, heeft zij geantwoord, dat zulks dan ook wel waar zoude kunnen zijn, en nadat zij vervolgens over haar onbetamelijk gedrag werd onderhouden, is zij verzogt de Vergadering voor eenige ogenblikken te verlaten

Gezien Artikel 2, litt.f van het Reglement van Policie en Tucht voor den Kolonistenhuisgezinnen luidende als volgt

Onzedelijke omgang met of verleiding tot onzedelijkheid van anderen

zal volgens Art. 3 sub 2 gestraft worden met verplaatsing voor een onbepaalden tijd naar de kolonie aan de Ommerschans.

De voorzitter de gevoelens van ieder Lid in het bijzonder gevraagd hebbende, is daarna, op grond van bovengemeld Artikel, besloten de persoon van Helena Wilhelm onder nadere approbatie van de Heeren Hoofdambtenaren, belast met het beheer der lopende zaken, te verwijzen naar de strafkolonie alhier, hebbende men haar intusschen veroorloofd tot nader order naar haren vader terug te keeren.

De beschuldigde weder binnengelaten zijnde, wordt haar voorschreven vonnis door de Secretaris voorgelezen, waarna zij aftreedt.

Op rondvraag door den Voorzitter, niemand meer iets hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven (was getekend) A. Hulst, J.F. Krieger, P. Postema, W. Buck en Pfister, allen leden van de Raad.


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag