Zitting gehouden op Zaturdag den 3e Januarij 1846

Daar de Leden tegenwoordig zijn opend de President de Vergadering.-

Verschijnen voor de zelve de kolonisten

Hermina van der Meent N. 4980.

Maria Helena Pickart N. 1528 en

Arnolda van den Heuvel N. 1525.

schuldig aan desertie voor de 1ste maal, met medeneming van Kleeding Stukken, meer als de aanhebbende.-

Zij weten niets ter hunner verschoning in te brengen.

Men laat hun aftreden.-

Gezien Art. 11. van het Reglement hier voren omschreven.-

De Raad besluit hun te Straffen met 14. dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood en het dragen van een distinctief pak voor 4. maanden.-
ten tweede verschijnt voor den Raad

Anna Mulders N 4532. schuldig aan het verkopen van een paar kousen en een muts, alsmede wegens het ontvreemden van 25 Centen uit de zak bij de nagt van haar mede koloniste Gezina ten Brink N. 5124 en wel voor de 1ste maal.-

Zij weet niets in te brengen verzoekende om verschoning.-

Gezien Art. 13. van het Reglement van Tucht luidende als volgt

Ontvreemding, verwaarlozing, beschadiging of verpanding van goed aan de Maatschappij, aan ambtenaren, aan medekolonisten of aan iemand anders behoorende, zal worden gestraft met dubbele vergoeding van het ontvreemde, verwaarloosde, beschadigde of verpande, uit het tegoed bij de Maatschappij, benevens opsluiting en boeijen van drie tot veertien dagen naar gelang der omstandigheden, desnoods te water en brood om den anderen dag, en bij herhaling van een dier misdrijven, altijd met veertien dagen opsluiting, de drie eerste en drie laatste te water en brood.

Door den Raad wordt besloten haar te Straffen met 14. dagen opsluiting en dubbele vergoeding ad    ƒ 3.-

Men laat de Schuldigen weer binnen komen en door de Secretaris de Vonnissen kennelijk gemaakt waarna zij aftreden

Niemand op rondvraag van de President iets meer hebbende voor te Stellen wordt de Vergadering gesloten.

Aldus gedaan op dato als boven

/was getekend/ A. Hulst van Roon , Bakker, Beuming, Bourlard en Stous, alle Leden van den Raad Steenbeek


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag