Raad gehouden op Woensdag den 21 Januarij 1846

De Leden zijn tegenwoordig De Voorzitter opend de Vergadering.-

Verschijnd voor de zelve

Klaas Wijntjes Bolweijn N 4768 schuldig aan het verkopen van 2 paar kousen en een hemd voor de 1ste maal, doch weet niet aan wien hij dezelve verkocht heeft.

Ari Ruten N. 1808 schuldig aan het verkopen van een Voerlakense broek voor de 1ste maal.

Niet wetende aan wien hij dezelve verkocht heeft, laat men hun aftreden

Gezien Art. 13. hier voren gemeld

De Raad besluit hun te Straffen ieder met 8 dagen opsluiting, en dubbele vergoeding, als

K. W. Bolweijn voor ƒ 6.90

A. Rutten voor ƒ 4.60
ten tweede verschijnd voor den Raad Gerrit Rummel N. 3615. schuldig aan het verbranden van een noppen deken een bedlaken en een hoofd kussen, bij zijne indertijd plaats gehad hebbende brandstichting,-

Niets wetende in te brengen laat men hem aftreden.-

Gezien Art. 13 hier voren omschreven.

Men besluit hem te Straffen met 14. dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood en dubbele vergoeding ad ƒ 6.20.
ten derde verschijnd voor den Raad

Johannes Buitendijk N. 1804 schuldig aan desertie voor de 1ste maal met medeneming van alle zijne Kleeding Stukken.-

Daar hij niets tot verschoning weet in te brengen, laat men hem aftreden.-

Gezien Art: 11. hier voren gemeld

Door den Raad wordt besloten hem te Straffen met 14 dagen opsluiting om den anderen dag te water en brood, en het dragen van een distinctief pak voor den tijd van 4. maanden.-

Men laat de Schuldigen weer binnen komen, de Secretaris leest hun de geslagen Vonnissen voor waarna zij aftreden-

Niemand op rondvraag van de Voorzitter iets meer hebbende voor te stellen, wordt de Vergadering gesloten.-

Aldus gedaan op dato als boven

was getekend/ A. Hulst van Roon P. Postema J. Steenbeek, Bourlard Beuming, Blijstra en Stous, alle Leden van den Raad.-


BRON:
Drents Archief, toegang 0186, invnr 1623

Notities bij het zittingsverslag